Vid regionstyrelsens möte i Vänersborg på tisdagen beslutade styrelsen bland annat att bygga ut Fristads folkhögskola och satsa 239 miljoner på ny infrastruktur för Östra sjukhuset i Göteborg. Styrelsen föreslår även att fullmäktige beslutar om tidigare avveckling av naturbrukskolan i Dingle och att sälja naturbruksgymnasiernas fastigheter i Dingle och Strömma. 

Förslag att avveckla Naturbruksskolan i Dingle tidigare

Naturbruksgymnasiet i Dinge kommer troligen att avvecklas tidigare än planerat, redan efter vårterminen 2016. Att nedläggningen tidigareläggs är ett förslag till beslut i regionfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet. Bakgrunden är att naturbruksstyrelsen har meddelat att de inte kan garantera undervisning och kvalitet enligt skollagen och därmed inte heller fullfölja elevernas studieplaner. Anledningen är svårigheten med att rekrytera personal till vakanta tjänster för läsåret 2016-2017. 

Sedan tidigare är det bestämt att verksamheten i Dingle ska läggas ner och att eleverna erbjuds flytta till någon av Västra Götalandsregionens andra naturbruksskolor i länet. Verksamheten skulle enligt det tidigare beslutet fortsätta fram till våren 2017 men nu ser det alltså ut som om skolan avvecklas redan till sommaren.

Förslag att sälja naturbruksgymnasiernas fastigheter i Dingle och Strömma

Regionstyrelsen föreslår att Västra Götalandsregionens ska sälja fastigheterna där naturbruksgymnasierna i Dingle och Strömma bedriver sin verksamhet. Skolorna ska, efter ett beslut i höstas, avvecklas och Västra Götalandsregionen har därför ingen användning av de fastigheter där skolorna idag bedriver sin verksamhet. Strömmas fastigheter ska enligt regionstyrelsen förslag säljas till Hushållningssällskapet Sjuhärad medan fastigheten i Dingle säljs till Munkedals kommun. Vid båda skolorna finns intresse att fortsätta med naturbruksutbildning i ny regi. Överlåtelserna av fastigheterna ska enligt planerna ske den 1 juli 2016.

Regionfullmäktige fattar slutgiltigt beslut om försäljningen vid sitt nästa sammanträde den 10 maj. 

Bakgrunden till försäljningarna är regionfullmäktige beslut i september 2015 att koncentrera Västra Götalandsregionens gymnasieutbildningar inom naturbruk till de tre skolorna Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp. Beslutet innebär samtidigt att naturbruksgymnasierna i Dingle, Strömma och Nuntorp läggs ner. Fastigheterna I Strömma och Dingle säljs nu för att ge nya ägare möjlighet att utveckla ny varsamhet vid skolorna. För Nuntorp finns ännu inga färdiga planer.

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för ett eget yrkande. Beslutet avgjordes genom votering.

Fristads folkhögskola byggs ut

Fristads folkhögskola byggs om och byggs till för att få bättre och fler undervisningslokaler. Skolhuset byggs till med två undervisningssalar. Dessutom ska en av skolans andra byggnader byggas om för nya grupprum och öppna studieutrymmen. Med om- och tillbyggnaden vill skolan skapa utrymmen för fler klasser men också bättre förutsättningar för möten med deltagare från andra kurser som har sina lokaler i närheten vilket gynnar mångfald och integration. 

Regionstyrelsen beslutade att fastighetsnämnden ska genomföra projektet som enligt planerna får kosta 5,1 miljoner kronor.

239 miljoner satsas på till ny infrastruktur för Östra sjukhuset

Det pågår stora förändringar i och runt Östra sjukhuset i Göteborg. Det byggs nytt och rustas för framtidens sjukvård, bland annat det nya barnsjukhuset. Förändringarna ställer också krav på att infrastrukturen för sjukhusets verksamhet utvecklas. Flera projekt inom sjukhustomten har utvecklats snabbare än planerat och därför behöver även planer och genomförande av infrastrukturen snabbas på och samordnas. Arbetet kommer att ske i etapper och regionstyrelsen beslutade på tisdagen att godkänna planer och ekonomi för etapp ett i byggprojektet Ny teknisk infrastruktur Östra sjukhuset. Etappen som beräknas kosta närmare 239 miljoner kronor omfattar bland annat en ny huvudkulvert för transporter, under sjukhusområdet, som binder samman sjukhusets olika vård- och servicebyggnader.

Ombyggnad för ny MR-kamera på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Östra sjukhuset, byggs om för att en ny MR-kamera för barnröntgen ska kunna installeras vid sjukhuset. Regionstyrelsen fattade på tisdagen beslut om investeringen på drygt 16 miljoner kronor. Med den nya kameran kan sjukhuset möta patienternas behov på ett bättre sätt och undersöka fler patienter samtidigt som flexibiliteten, möjligheten att välja kamera utifrån vilken typ av undersökning som ska göras, ökar. Ombyggnaden ska enligt planerna vara klar i december 2016.

Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet reviderade

Västra Götalandsregionens (VGR) riktlinjer för fysisk tillgänglighet har reviderats. Riktlinjerna omfattar krav på tillgänglighet och användbarhet vid förändringar, nyproduktion och förhyrning av lokaler, fastigheter och mark. Riktlinjerna som funnits i olika upplagor sedan 2002 gäller också åtgärder av enkelt avhjälpta hinder i befintliga lokaler dit allmänheten har tillträde samt för befintliga allmänna platser och i arbetslokaler. Riktlinjerna gäller vid upphandlingar.

Riktlinjerna har bland annat använts som grund för Tillgänglighetsdatabasen, TD, en webbaserad informationstjänst där besökare och patienter själva kan få information om tillgängligheten i olika miljöer inomhus och utomhus och ta ställning till om verksamheten är möjlig att besöka eller inte. TD används både inom och utanför Västra Götalandsregionen och för uppföljning av den fysiska tillgängligheten.

Arbetet med riktlinjerna, för att göra miljöer tillgängliga för personer med olika svårigheter till exempel svårt att röra sig, höra, se samt svårt att bearbeta, tolka och förmedla information har bedrivits tillsammans med företrädare för kommunalförbunden, funktionshinderrörelsen, Västfastigheter, Koncernkontoret, Länsstyrelsen med flera. 

Regionstyrelsen godkände de reviderade riktlinjerna och att det är fastighetsnämnden som framöver ska fatta beslut om revideringar av riktlinjerna.

Tillgänglighetsdatabasen: http://www.t-d.se/

Förslag: Valkretsindelningen samma som för riksdagsvalet

Västra Götalandsregionens fullmäktige får, efter en ändring i vallagen 2015, själva bestämma över indelningen av valkretsarna för region-/landstingsvalet. Länet kan nu delas in i en eller flera valkretsar. Regionstyrelsen föreslår nu att valkretsindelningen för val till regionfullmäktige ska vara samma som för valen till riksdagen det vill säga fem stycken. Valkretsarna är enligt förslaget Västra Götalands läns västra, norra, södra och östra valkretsar samt Göteborgs kommun.

Beslut om förändringar av valkretsarna måste fattas senast den 31 oktober året före valåret och fastställas av länsstyrelsen. Innan förändringar måste kommunerna fått möjlighet att yttra sig om förändringen. 

Regionstyrelsen beslutade att förslaget ska sändas på remiss till kommunerna i Västra Götalands län för svar senast den 30 augusti 2016.

 

Kontaktpersoner

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65. Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson, 0730-98 48 00. 
Kommunikatörer: Niclas Samsioe 0706-98 06 35 och Marianne E Berggren 0700-82 23 45

 

Om regionstyrelsen

Regionstyrelsen består av femton heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens handlingar

Regionstyrelsen ledamöter

Partierna i Västra Götalandsregionen

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se