Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i dag bland annat att uppmana sjukhusen att fortsätta arbetet med att låta servicepersonal avlasta vårdpersonalen genom att ta över en del av servicerelaterade arbetsuppgifter. Syftet är att vårdpersonalen därmed ska få bättre möjligheter till återhämtning och kunna fokusera mer på vårdnära arbete. Regionstyrelsen beslutade också om hur fördelningen av tillkommande statsbidrag ska se ut.

8 av 10 har fått bättre återhämtning efter att vårdpersonalen avlastades

Arbetet med att låta servicemedarbetare utföra en del servicerelaterade arbetsuppgifter, som annars utförs av undersköterskor och sjuksköterskor, utökades våren 2021 som en följd av pandemin. Det har till exempel handlat om att rengöra vårdplatser, duka fram måltider och transportera patienter, uppgifter som innan utfördes av vårdpersonal.

En utvärdering av satsningen visar bland annat att fler än åtta av tio medarbetare inom vården upplever att de tack vare detta har fått bättre möjligheter till återhämtning. Nio av tio medarbetare och samtliga intervjuade chefer uppger att satsningen har medfört att vårdpersonalens kompetens används på ett bättre sätt och att patientsäkerheten därmed har blivit starkare.

Från våren 2021 till 30 september 2022 är det centrala medel som finansierar utökningen av vårdnära servicetjänster. Den 1 oktober är det i stället sjukhusförvaltningarna som tar över ansvaret för kostnaderna.

Nu vill regionstyrelsen att sjukhusen ska fortsätta arbetet och uppmanar alla sjukhusstyrelser och servicenämnden att fortsätta införa så kallade vårdnära servicetjänster vid sjukhusens verksamheter. De uppmanas också att säkerställa att potentialen för fortsatt uppgiftsväxling av vårdnära servicetjänster tillvaratas. Regionstyrelsen ger också regiondirektören i uppdrag att säkerställa att arbetet med vårdnära service blir en integrerad del i regiongemensam styrning och ledning.

Tillkommande statsbidrag 2022

Vid sammanträdet den 20 september beslutade regionstyrelsen hur tillkommande statsbidrag för 2022 ska fördelas. Det handlar om ytterligare medel till regionerna för att bland annat öka antalet vårdplatser. Regionstyrelsen har därför godkänt fördelning av statsbidragen, bland annat 153 miljoner kronor för utökning av vårdplatser och 333 miljoner kronor för uppdämt vårdbehov.

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar

Kontakt

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), 0730-98 48 00
Regionstyrelsens vice ordförande Helén Eliasson (S), 0761-41 02 69
Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65
Västra Götalandsregionens presstjänst: 010-441 41 99

Regionstyrelsen består av 15 heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens handlingar
Regionstyrelsen ledamöter
Partierna i Västra Götalandsregionen

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99