Vid sitt sammanträde den 14 september 2021 beslutade regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen bland annat om investeringar i medicinteknisk utrustning, om- och tillbyggnad av kirurgikorridoren på NÄL samt en uppdatering om IVO:s tillsyn av covid-19 på särskilt boende.

Investeringar i medicinteknisk utrustning 2022

Västra Götalandsregionens investeringsplan innefattar ägarstyrda investeringar i medicinteknisk utrustning vid sjukhusen under 2022.

Regionstyrelsen beslutade att bevilja ägarstyrda investeringar om totalt drygt 42 miljoner kronor, varav ca 1,2 miljoner för artroskopisimulator till Simulatorcentrum, ca 4,5 miljoner för automation av regional laboratoriemedicin, ca 10 miljoner för högupplösande masspektrometri för regional laboratoriemedicin, ca 25 miljoner för PET/CT kamera till Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt ca 2 miljoner för investering i CBCT för NU-sjukvården.

Om- och tillbyggnad kirurgikorridoren på operationsenheten, Norra Älvsborgs sjukhus (NÄL)

I oktober 2020 drabbades gynekologikorridoren på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs Länssjukhus av en akut vattenskada. Regionstyrelsen beslutade då om en ombyggnation av gynekologikorridoren. Behov finns även av ombyggnad och tillbyggnad av kirurgikorridoren.  

Regionstyrelsen beslutade att om- och tillbyggnad av kirurgikorridoren på operationsenheten, NÄL, ska genomföras inom en investeringsutgift om totalt 85,7 miljoner kronor. Beslutet innebär också utökad låneram för konstnärlig utsmyckning och budgetutrymme för följdutrustning.

Uppföljande beskrivning till Inspektionen för vård- och omsorg om åtgärder gällande covid-19 på särskilt boende

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde 2020 en tillsyn av Västra Götalandsregionens ansvar för medicinsk vård och behandling till äldre personer med covid-19 på särskilt boende. VGR beskrev planerade och pågående förbättringsåtgärder i ett yttrande den 23 december 2020.

Regionstyrelsen ger nu en uppföljande beskrivning av genomförda och påbörjade åtgärder till IVO. Den inkluderar bland annat Närhälsans handlingsplan för kvalitetssäkrad läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård, uppföljningen av privata vårdcentralernas handlingsplaner samt att VGR och länets kommuner reviderar Hälso-och sjukvårdavtalet. Den externa granskningen som presenterades i mars 2021 drog också den övergripande slutsatsen att Västra Götalandsregionen har haft förmåga att möta utmaningarna som pandemin inneburit.

Kontakt:

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M), 0730-98 48 00
Regionstyrelsens vice ordförande Helén Eliasson (S), 0761-41 02 69
Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65
Västra Götalandsregionens presstjänst: 010-441 41 99

Läs mer:

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar

Regionstyrelsen består av 15 heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens handlingar
Regionstyrelsen ledamöter
Partierna i Västra Götalandsregione

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se