Regionfullmäktige gav Västtrafik i uppdrag att köpa in ytterligare 20 nya spårvagnar. Vidare godkändes ett nytt samverkansavtal med kommunerna om naturbruksutbildningar. Regionfullmäktige delade också ut Västra Götalandsregionens kulturpris 2022.

Västra Götalandsregionens kulturpris 2022 till Kjell Svensson och Glasets Hus i Limmared

Kjell Svensson får Västra Götalandsregionens kulturpris 2022 för sitt tioåriga utvecklingsarbete med Glasets Hus i Limmared. Priset delades ut vid regionfullmäktiges sammanträde på tisdagen. Prissumman är på 150 000 kronor.

Limmareds glasbruk grundades 1740 och är Sveriges äldsta glasbruk i drift. Bruket tillverkar dagligen omkring 1,5 miljoner burkar och flaskor för sprit, livsmedel och medicin. Glasets Hus invigdes 2012 och innehåller ett glasmuseum med föremål från brukets snart 300-åriga historia. Museet producerar sex utställningar per år.

Kjell Svensson är född 1945. Han arbetade som lärare i fyra år innan han började på Limmareds glasbruk där han arbetat som arbetsledare, personalchef, produktionschef, platschef och VD. 

Pressmeddelande: Kjell Svensson och Glasets Hus får Västra Götalandsregionens kulturpris 2022

 

Klartecken till 20 nya längre spårvagnar

Regionfullmäktige ger klartecken till Västtrafik att beställa ytterligare 20 nya 45 meter långa spårvagnar. De nya spårvagnarna har mer plats ombord och rymmer 50 procent fler resenärer än de äldre modellerna. De har dessutom gott om plats för barnvagnar. 40 spårvagnar av samma modell är redan beställda sedan tidigare.

Det finns ett stort behov av att förstärka och utveckla spårvagnstrafiken i Göteborg. Spårvagnstrafiken är stommen i Göteborgsområdets stadstrafik och är en förutsättning för en effektiv kollektivtrafik i området. Före pandemin hade spårvagnstrafiken en mycket gynnsam resandeutveckling. Under 2019 ökade spårvagnsresorna med cirka 8 procent. Återhämtningen av resandet på spårvagn har de senaste månaderna gått fortare än förväntat och resandet är nu uppe i 90 procent jämfört med innan pandemin.

Totalkostnaden för de 20 nya 45 meter långa spårvagnar bedöms bli cirka 80 miljoner Euro, vilket motsvarar cirka 840 miljoner kronor.

 

Samverkansavtal om naturbruksutbildningar mellan Västra Götalandsregionen och Västra Götalands 49 kommuner

Regionfullmäktige godkänner ett nytt samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götaland om naturbruksutbildning. Det nya avtalet gäller från 1 januari 2023 och löper under fyra år.

Samverkansavtalet fyller en viktig roll för kompetensförsörjningen av lantbruket, skogsbruket och andra viktiga näringar för Västra Götaland. Alla Västra Götalands kommuner ska ha trygg tillgång till moderna naturbruksutbildningar med hög kvalitet inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå.

Det nya avtalet innebär att finansieringen av gymnasieutbildning på naturbruksprogrammet i VGR:s regi fortsätter att delas lika mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. Den vuxenutbildning som VGR erbjuder inom naturbruksområdet finansieras även fortsättningsvis helt av kommunerna.

Avtalet ska godkännas av samtliga 49 kommuner i Västra Götaland.

 

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar

Regionfullmäktige är Västra Götalandsregionens högsta beslutande församling med det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning. De 149 ledamöterna kommer från hela Västra Götaland och väljs i de allmänna valen vart fjärde år. 

Nuvarande regionfullmäktige fick sin politiska sammansättning vid valet hösten 2018. Grönblå samverkan, bestående av Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, styr i minoritet. Partierna har tillsammans 68 av de 149 mandaten i fullmäktige. Oppositionen utgörs av Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Demokraterna.

Regionfullmäktige utser ledamöterna till Västra Götelandsregionens nämnder, styrelser och andra politiska organ.

Regionfullmäktige beslutar om övergripande mål och inriktning, om prioriteringar och fördelning av de ekonomiska resurserna. Regionfullmäktige fördelar budgeten på nämnderna och regionstyrelsen, som i sin tur beslutar hur pengarna ska användas inom de egna ansvarsområdena.

Regionfullmäktiges ledamöter

Mer om regionfullmäktige

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99