Efter 16 timmars budgetdebatt beslutade regionfullmäktige att fastställa GrönBlå Samverkans förslag till budget 2023 för Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige beslutade också om en utökad lönesatsning för sjukhusens dygnetruntvård.

Västra Götalandsregionens budget för 2023 fastställd

Regionfullmäktige beslutade att fastställa GrönBlå Samverkans (M, C, KD, L, MP) förslag till budget 2023 för Västra Götalandsregionen och plan för ekonomin för åren 2024–2025.

Budgeten är VGR:s viktigaste styrdokument och slår fast ekonomiska ramar, regiongemensamma mål och uppdrag till VGR:s verksamheter. Budgeten innehåller två övergripande mål som all verksamhet och alla uppdrag ska styra mot:

•    Hållbar och konkurrenskraftig region

•    Tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård

I budgeten finns nio utmaningar utpekade med tio prioriterade mål fastställda för 2024-2025. Det finns också 21 fokusområden som är en form av uppdrag till nämnder och förvaltningar för år 2023.

Huvudpunkterna i budgeten är:

 • Arbetet med att korta de vårdköer som ökade under pandemin ska fortsätta. I budgeten riktas 200 miljoner kronor för insatser som minskar det kvarvarande, uppdämda vårdbehovet.
 • 235 miljoner kronor avsätts för att fortsätta satsningen på konkurrenskraftiga löner. 2024 utökas satsningen med ytterligare 235 miljoner kronor.
 • 200 miljoner kronor för att förbättra förutsättningarna för att rekrytera och behålla de medarbetare som är en förutsättning för att över tid kunna upprätthålla de vårdplatser som krävs.
 • Satsningar för att förbättra kompetensförsörjning och genomföra en klimatomställning i näringslivet fortsätter under de kommande åren. Västra Götalandsregionen ska bidra till att arbetsmarknaden fungerar bättre genom satsning på fullföljda studier och ökad inkludering.
 • Innovationskraften ska öka genom satsningar på cirkulära affärsmodeller.
 • Elektrifiering och digitalisering ska stå i fokus i utvecklingsuppdraget. Bredbandsutbyggnad samt genomförande av den regionala infrastrukturplanen ska ha hög prioritet.
 • Arbete med att fortsätta attrahera resenärer till användarvänlig och smidig kollektivtrafik fortsätter.
 • 1 miljard kronor avsätts centralt för att hantera ökade pensionskostnader.
 • Uppräkning till alla nämnder med 2 procent: 1,2 miljarder kronor.
 • Utökade regionbidrag för kollektivtrafiken, vilket ger en ökad ram med 91 miljoner kronor år 2023
 • Effektivisering av administrationen inom Koncernkontoret i samband med införande av ny politisk organisation -60 miljoner kronor

Oförändrad skatt

Budgeten omfattar närmare 64 miljarder kronor. Budgetbeslutet innebär en oförändrad skatt på 11,48 per skattekrona. Nämnders och styrelsers regionbidrag för år 2023 och 2024–2025 räknas upp med två procent per år för perioden. Regionbidragen till de olika verksamheterna är på drygt 63 miljarder kronor varav närmare 47 miljarder går till hälso- och sjukvården. Regionutveckling tilldelas drygt 8 miljarder kronor, regiongemensamma verksamheter närmare 8 miljarder kronor och serviceverksamheter drygt 500 miljoner kronor.

Budgeten visar ett resultat på 616 miljoner kronor för 2023. Även övriga år i planperioden visar plusresultat.

Beslutet avgjordes genom votering. 69 röster för GrönBlå Samverkans förslag och 41 röster för Socialdemokraternas förslag. 38 ledamöter avstod från att rösta. 1 ledamot var inte närvarande.

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Demokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna budgetförslag.

 

Utökad lönesatsning till sjukhusens dygnet runt-vård

I april beslutade regionfullmäktige att avsätta 133 miljoner kronor för 2022 till en lönesatsning riktad till sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker i sjukhusens dygnet runtvård. Samtidigt beslutades att ge regiondirektören i uppdrag att återkomma med en motsvarande lönesatsning till övriga yrkesgrupper inom dygnetruntvården.

Regionfullmäktige beslutade på måndagens sammanträde att avsätta ytterligare 117 miljoner kronor för 2022 i en lönesatsning riktad till övriga yrkesgrupper inom sjukhusens dygnetruntvård. Lönesatsningen gäller från och med 1 maj 2022. För helåret beräknas satsningen till 175 miljoner kronor.

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar

 

Regionfullmäktige är Västra Götalandsregionens högsta beslutande församling med det yttersta ansvaret för ekonomin och verksamhetens inriktning. De 149 ledamöterna kommer från hela Västra Götaland och väljs i de allmänna valen vart fjärde år. 

Nuvarande regionfullmäktige fick sin politiska sammansättning vid valet hösten 2018. Grönblå samverkan, bestående av Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, styr i minoritet. Partierna har tillsammans 68 av de 149 mandaten i fullmäktige. Oppositionen utgörs av Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Demokraterna.

Regionfullmäktige utser ledamöterna till Västra Götelandsregionens nämnder, styrelser och andra politiska organ.

Regionfullmäktige beslutar om övergripande mål och inriktning, om prioriteringar och fördelning av de ekonomiska resurserna. Regionfullmäktige fördelar budgeten på nämnderna och regionstyrelsen, som i sin tur beslutar hur pengarna ska användas inom de egna ansvarsområdena.

Regionfullmäktiges ledamöter

Mer om regionfullmäktige

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99