Regeringen fattade i förra veckan beslut om ett nationellt ramverk för kvalifikationer, NQF. Tillsammans med validering kan tidigare kompetens, kunskaper och färdigheter nu synliggöras - oavsett var och hur de förvärvats.

Genom det nationella ramverket för kvalifikation, NQF, kan allt lärande inom utbildningssystem och även inom arbetslivet bli enkelt att förstå för både individ och arbetsgivare. Detta underlättar matchning och kan på sikt bidra till minskad arbetslöshet. Kvalifikationerna nivåbestäms enligt en åttagradig skala där den åttonde nivå är den mest avancerade.

NQF kommer även att kopplas till det europeiska kvalifikationsramverket EQF. På så sätt kan kvalifikationer förstås och jämföras mellan olika länder, vilket främjar rörligheten inom EU.

Delar av ramverket träder i kraft den 1 oktober 2015 och fullt ut vid årsskiftet. Det är Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, som har fått i uppdrag av riksdagen att ansvara för implementeringen av NQF.