Nu är Preemraff/Lysekil på nytt uppe i Mark- och Miljödomstolen. Denna gång gäller det tillstånd för att öka produktionen av biobränsle. På tisdag 26 april med start kl 9:30 ska förhandling äga rum i Lysekil.

För två år sedan yrkade Preemraff/Lysekil på att de skulle få tillstånd att öka sina utsläpp för att raffinera den billigaste, tjockaste och mest svavelbemängda ryska oljan till bensin och diesel. Förslaget möttes av stort motstånd från en enig miljörörelse och Preem drog till slut tillbaka sin ansökan.

Nu vill Preem fortsätta med de fossila produkterna men komplettera med raffinering och ökad inblandning av bioråvara. Det är en energislukande process, enligt Preem innebär det ökad elförbrukning med 140 Gwh/år. Länsstyrelsen har påpekat att detta ger en 30 % ökning som innebär att 9,7 % av industrins totala elanvändning i Västra Götaland går till Preem Lysekil. Med tanke på att förnybar el kommer vara en bristvara när samhället ska ställa om från fossil energi är detta en förfelad hushållning med resurser.

Vi vill också särskilt uppmärksamma Preems sätt att använda termen biodrivmedel för sina produkter som består av merparten fossil olja och en mindre andel skogsråvara, slakteriavfall mm. I själva verket leder förbränning av Preems biodrivmedel till minst lika mycket koldioxidutsläpp som de petrokemiska fossila produkterna. Detta faktum gör Preem stora ansträngningar för att dölja och raffinaderiet har starka PR resurser för att föra fram sin vilseledande information. Preems biodrivmedel leder alltså inte till lägre koldioxidutsläpp. IPCC och FN har utfärdat röd varning, koldioxidhalterna måste ner!

Nätverket Stoppa Preemraff kommer att, tillsammans med Jordens Vänner, Skydda Skogen och Greenpeace, protestera mot utbyggnaden och framföra sina synpunkter under förhandlingarna. Vi kommer uppmana Mark- och Miljödomstolen att avslå Preems ansökan om ändringstillstånd, eftersom den produktion företaget söker tillstånd för motverkar de klimatmål som Sverige ska uppfylla enligt Parisavtalet och kommer innebära stora olägenheter för människor, djur och natur i närområdet. Dessutom underminerar den planerade användningen av skogsråvaror, svenska och utländska, skogens möjlighet att lagra koldioxid.

Vi hävdar att fossilindustrins avveckling borde ha inletts för längesedan. Nu riskerar Preemraff/Lysekil att istället befästa föråldrade strukturer. Det står i konflikt med tillämpningen av miljöbalken som betonar vikten av återanvändning och återvinning liksom hushållning med material, råvaror och energi för att skapa fungerande kretslopp. Preem får gratis utsläppsrätter! Preem har subventionerad elström! Och nu vill Preem ha pengar från industriklivet! För denna omoderna teknik med förbränningsmotorer! Vad Lysekil behöver är en omställning för att lämna beroendet av fossilindustrin och utveckla ett näringsliv för framtiden!

För mer information kontakta någon av våra presstalespersoner: Monica Boman, tel 076-244 91 89 Hugo Norell, tel 073-753 53 11