Diskussionen om ett politiskt forum för vårt gemensamma havsomåde Skagerrak har funnit sedan ett årtionde, senast inom det nyligen avslutade projektet Marint gränsforum Skagerrak. Nu har Västra Götalandsregionen, Vikens Fylkeskommune samt Vestfold og Telemarks fylkeskommune enats och bildar nu tillsammans Politiskt Forum Skagerrak.

Från vänster i bild: Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder, Viken fylkeskommune, Tone E. Hansen, leder huvudutvalg for naering og reiseliv, Vestfold og Telemark fylkeskommune Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen.

Forumet kommer att arbeta för att främja näringslivsutveckling och adressera målkonflikter mellan miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling inom de marina och maritima näringarna.

- Forum Skagerrak behövs för att göra vårt gemensamma hav mer synligt. Det finns stora möjligheter att utveckla marina näringar i Skagerrak, samtidigt som det återstår flera miljömässiga utmaningar, menar Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen.

Vi vill lyfta problem och skapa bättre möjligheter att påverka de myndigheter och företag som kan besluta om användningen av havsområdet. Påverkan ska vara kunskapsbaserad, så vi kommer att samverka med våra regionala lärosäten, institut och företag för att skapa en välinformerad bild av utmaningar och möjligheter, säger Siv Henriette Jacobsen.

Forumets medlemmar ser en stor potential med att arbeta med det näringsliv som nu växer fram på båda sidor gränsen, inte minst med koppling till ny och spännande sjömat.

- Det finns ett växande, modernt vattenbruk med låg miljöpåverkan på båda sidor gränsen. Dock skiljer sig möjligheterna att utveckla dessa näringar markant mellan Norge och Sverige. Det vill vi ändra på genom att koppla samman frågor kring näringslivsutveckling, miljö och social hållbarhet inom och mellan våra regioner säger Tone E. Hansen.

Värdorganisation för forumet är Svinesundskommittén.

- Svinesundskommittén arbetar för att området mellan Oslo och Göteborg ska vara Nordens mest attraktiva gränsregion för bosättning, näringslivsutveckling och besöksnäring. När det finns en genuin politisk vilja att fördjupa engagemanget för vårt gemensamma hav Skagerrak vill vi vara med och stödja detta initiativ, säger Cecilia Nilsson, VD Svinesundskommittén.

Forumet har sitt första möte i oktober 2022. Politiskt Forum Skagerrak - Blå Tillväxt (svinesundskommitten.com)

Bifogat finns ett foto taget vid Skagerrak-konferensen 4 maj 2022 i Strömstad. (Länk till Skagerrakkonferensen)

Kontaktuppgifter:   

Kristina Jonäng, tel. +46-70-867 16 21

Siv Henriette Jacobsen, tel. + 47-

Tone E. Hansen, tel. +47-901 39 674

Johan Edvard Grimstad, tel. +47-922 17 696

Cecilia Nilsson, VD, Svinesundskommittén, tel. +46-702-149024

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, den regionala utvecklingsstrategin 2021-2030, program för hållbar utveckling och olika EU-program.
I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.
Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksskolor, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar finns på www.vgregion.se/run

Följ oss på LinkedIn Regional utveckling: Overview | LinkedIn

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

​Följ oss på Twitter twitter.com/VGR_regionalutv

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se