Personer med postcovid har olika symtom och deras behov av vård varierar, liksom deras upplevelser av vården. Postcovidvården har flera utmaningar som funnits i hälso- och sjukvården redan sedan tidigare, till exempel bristande samordning och långa väntetider. Det är några av resultaten i en delrapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som publiceras i dag.

Vissa personer som varit sjuka i covid-19 får kvarstående symtom och diagnosen postcovid. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys undersöker på regeringens uppdrag eventuella regionala skillnader i vård och omsorg av personer med postcovid, och hur patienternas behov tillgodses. I en delrapport, som publiceras i dag, ger myndigheten en första översiktsbild.

De flesta personer med postcovid har flera olika symtom, och de varierar mycket. Medan en del påverkas stort i vardagen och behöver sjukskrivning har andra en mildare symtombild.  

– Den stora variationen i symtom påverkar vårdbehovet. Det påverkar också vilken sorts vård man behöver och vilken sorts vårdpersonal man behöver träffa. Det är viktigt att komma ihåg att det finns stora skillnader inom patientgruppen, säger Siri Ståhle, projektledare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Även patienternas upplevelse av vården varierar utifrån hur länge man varit sjuk, hur man upplever sitt hälsotillstånd, och om man fått diagnosen postcovid eller inte. Delrapporten visar att en del utmaningar inom postcovidvården har funnits inom hälso- och sjukvården sedan tidigare, som brister i samordningen och långa väntetider – drygt hälften av personerna i undersökningen upplevde att de fått vänta orimligt länge på att få vård.

Delrapporten visar också att det finns regionala skillnader i hur vården är organiserad, till exempel när det gäller förekomsten av särskilda postcovidmottagningar eller mottagningar för barn med postcovid. Samtidigt är möjligheterna att kartlägga kvalitetsskillnader begränsade, bland annat eftersom det ännu är för tidigt att säga vad en bra kvalitet i vården och omsorgen för personer med postcovid innebär.

– Vi behöver ytterligare information för att kunna dra slutsatser och komma med rekommendationer kring vården och omsorgen för personer med postcovid, men det här är en viktig kunskapsbas inför våra fördjupade undersökningar, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.  

Slutrapporten publiceras i oktober. Delrapporten Postcovid under utredning. Delrapport om vården och omsorgen av personer med postcovid finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.

För mer information: Anne Rådestad, presskontakt, 08-690 41 68, anne.radestad@vardanalys.se.


Vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Vårt arbete ska bidra till att förbättra och effektivisera vården, tandvården och omsorgen samt stärka patienternas och brukarnas ställning.

Relaterade bilder

Presskontakter

Anne Rådestad

Kommunikationsansvarig

anne.radestad@vardanalys.se

08-690 41 68

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

registrator@vardanalys.se

08-690 41 00