Under pandemin avstod många från att söka vård, eller fick sin vård inställd eller senarelagd. Det uppdämda vårdbehovet under 2020 ledde till ökad efterfrågan på vård under 2021, och även om det genomfördes fler besök, operationer och åtgärder i den specialiserade vården fortsatte vårdköerna att växa. Personer med långvariga hälsoproblem har i störst utsträckning påverkats negativt av inställd och uppskjuten vård under pandemin. Det visar en ny rapport som presenteras i dag av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Vård- och omsorgsanalys publicerade 2021 rapporten I skuggan av covid-19, om de förändringar i vårdkonsumtion som skett under 2020 som en följd av pandemin.
I den här uppföljningen av rapporten följer vi på nytt upp förändringarna i vårdkonsumtion genom en analys av statistik över väntetider i den specialiserade vården, och en enkätundersökning bland befolkningen.

Undersökningen visar att ungefär hälften av befolkningen någon gång under pandemin avstått från eller skjutit upp vårdbesök. Nästan var tredje svarar att de under pandemin fått sin vård inställd eller senarelagd av hälso- och sjukvården.
Av dessa är hälften fortarande i behov av vård. Nästan tio procent av befolkningen uppger att de fått sämre hälsa på grund av att de inte fått vård.

Personer med långvariga hälsoproblem har i större utsräckning än andra fått sin vård inställd eller undvikit att söka vård under pandemin. Vår undersökning visar också att personer med allvarligare hälsobesvär oftare avstått från att besöka vården än personer med lindrigare besvär, och att de i högre utsträckning fortfarande är i behov av vård.

– Utöver att utebliven vård har lett till att personer fått leva längre än vanligt med hälsoproblem de inte fått vård för, innebär den uteblivna eller senarelagda vården en risk att hälsoproblemen försämrats, säger Agnes Lindvall, projektledare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.   

Undersökningen visar att, trots att det genomfördes fler besök, operationer och åtgärder i den specialiserade vården 2021 än 2020, så fortsatte vårdköerna att växa.

– Flera av våra rapporter visar på stora brister när det gäller tillgänglighet. Det är viktigt att fortsätta följa upp väntetiderna i den specialiserade vården, och även undersöka hur det ser ut i primärvården. Inte minst är det viktigt att följa upp hur de med allvarligare hälsobesvär får sina vårdbehov tillgodosedda, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.  

PM 2022:4 Från uppdämt vårdbehov till förlängda köer finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se

För mer information: Anne Rådestad, presskontakt, 08-690 41 68, anne.radestad@vardanalys.se


Vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Vårt arbete ska bidra till att förbättra och effektivisera vården, tandvården och omsorgen samt stärka patienternas och brukarnas ställning.

Relaterade bilder

Presskontakter

Anne Rådestad

Kommunikationsansvarig

anne.radestad@vardanalys.se

08-690 41 68

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

registrator@vardanalys.se

08-690 41 00