Vad är det som händer med klimatet och vilken roll har klimatforskningen för samhället? I närvaro av H.K.H. Kronprinsessan öppnas Swedish Climate Symposium den 16 maj. Under tre dagar samlas Sveriges största aktörer inom klimatforskning i Norrköping för att dela och diskutera forskning om klimatförändringen, en av vår tids stora samhällsutmaningar.

Vinjettbild Swedish Climate Symposium 2022 Fotograf/Källa: Swedish Climate Symposium

SMHI arrangerar tillsammans med de strategiska forskningsområdena MERGE och BECC, samt Bolincentret för klimatforskning, Swedish Climate Symposium. Sammantaget är det cirka 600 personer som anmält sig och deltar under delar av eller hela symposiet. Fysiskt deltar omkring 300 personer per dag.

Öppningen av symposiet sker kl. 13.00 den 16 maj i närvaro av H.K.H. Kronprinsessan.

– För första gången samlas Sveriges största aktörer inom klimatforskning till ett större symposium. Konferensen är ett nytt forum där klimatforskare från hela landet kan utbyta kunskap och erfarenheter, både med varandra och med det omgivande samhället. Tanken är också att visa den forskning som bedrivs i Sverige och stärka forskningens roll. Konferensen tar också upp betydelsen av vetenskapligt underlag för policybeslut som rör minskad klimatpåverkan och klimatanpassningsåtgärder för att begränsa klimateffekter, säger Erik Kjellström, SMHIs professor i klimatologi, som ingår i organisationskommittén för symposiet.

En av de tre dagarna är särskilt avsatt för populärvetenskapliga sessioner och dialog med det omgivande samhället.

Tid: Måndag den 16 maj – onsdag den 18 maj 2022. Se vidare programmet för symposiet: https://swedishclimatesymposium.com/programme-2/

Plats: Louis De Geer Konsert & Kongress, Norrköping

Forskning kopplad till IPCC-rapporter

Swedish Climate Symposium är en vetenskaplig konferens om klimatet som tar avstamp i slutsatserna från FN:s klimatpanel IPCC:s sjätte kunskapsutvärdering (AR6). På konferensen presenteras den forskning som ligger till grund för IPCC:s rapporter. Symposiet har ett särskilt fokus på klimatförändringens konsekvenser för Sverige. Forskarna på plats representerar svensk världsledande expertis inom olika klimatvetenskapliga områden – kunskaperna spänner från den naturvetenskapliga grunden till effekterna av klimatförändringen, vilka anpassningar som behöver göras för att hantera den och hur den kan begränsas.

Utbyte mellan forskare och allmänhet 18 maj

Symposiets tredje dag (18 maj) har mottot "Connecting science and people". Här finns sessioner där media, politiker, samhällsaktörer och forskare kommer att kunna träffas och interagera, med tonvikt på klimatet i ett svenskt sammanhang.

Den 18 maj ordnas också en gratis webbkurs ”Kunskap om klimatet”. Kursen riktar sig till journalister, lärare och andra som behöver en grund för att kunna förklara klimatförändringen för andra. 

Se vidare programmet för den 18 maj på webbplatsen för Swedish Climate Symposium

Om webbkursen den 18 maj på webbplatsen för Swedish Climate Symposium

Viktigt om anmälan och registrering för media

Representanter från media är välkomna att anmäla sig för att ta del av symposiet. Mediarepresentanter ska anmäla sig senast den 12 maj, se https://swedishclimatesymposium.com/registration/

Observera: för att närvara vid symposiets öppningssession måste anmälda medierepresentanter ha legitimerat och registrerat sig på plats i Louis De Geer Konsert & Kongress, lokal ”Flygeln” senast kl. 12.30 den 16 maj. Registreringen är öppen från kl. 11.30.

Registrering för anmälda medierepresentanter den 17 och 18 maj sker i Louis De Geer Konsert & Kongress, vid lokalen ”Hemerycksalen”. Legitimation ska visas vid registrering.

 

Fototillfällen den 16 maj - observera att anmälan och registrering krävs för att delta (se ovan)

I samband med att H.K.H. Kronprinsessan närvarar vid öppningen av symposiet den 16 maj kommer det att finnas följande fototillfällen:

Kl. 12.55 H.K.H. Kronprinsessan anländer till Louis De Geer Konsert & Kongress tillsammans med SMHIs generaldirektör Håkan Wirtén. Plats: Entrén till lokalen ”Flygeln”, Louis De Geer Konsert och Kongress

Kl. 15.10 H.K.H. Kronprinsessan möter ett antal klimatforskare som medverkar under Swedish Climate Symposium. Plats kommer anvisas.

 

Frågestund den 16 maj – observera att anmälan och registrering krävs för att delta (se ovan)

Kl. 15.20 – 15.50 finns möjlighet för media att ställa frågor till representanter från symposiets arrangörer, samt talare från symposiets inledande session. Plats: Foajén i lokalen ”Flygeln”.

Vill du som är journalist söka kontakt med forskare eller arrangörer under övriga delar av symposiet? Tag kontakt med medarbetarna i symposiets registreringsdisk på Louis De Geer, eller nedan presskontakter. Utforska gärna programmet för symposiet där du hittar information om de olika sessionerna, samt om posterpresentationer.

 

Presskontakter Swedish Climate Symposium

För vidare information, kontakta:

AnnaKarin Norberg, kommunikatör, SMHI.

annakarin.norberg@smhi.se

Tel. 011- 495 8695

Anna Maria Erling, kommunikationsansvarig BECC, MERGE och Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), Lunds universitet.

anna_maria.erling@cec.lu.se

Tel. 0705-74 89 97

 

Mer information om Swedish Climate Symposium

På webbplatsen för Swedish Climate Symposium finns information om program med mera: https://swedishclimatesymposium.com/

 

Arrangörer

Swedish Climate Symposium den 16 – 18 maj 2022 i Norrköping arrangeras av:

BECC – Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate
BECC är en tvärvetenskaplig strategisk forskningsmiljö med över 220 forskare från Lunds och Göteborgs universitet, med syfte att bättre förstå hur markanvändning och klimatförändringar inverkar på biologisk mångfald och ekosystemtjänster på lokal, regional, nationell och global nivå. BECC koordineras av Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) vid Lunds universitet.

MERGE – ModElling the Regional and Global Earth System
MERGE är ett strategiskt forskningsområde med över 150 forskare som bedriver forskning inom klimatmodellering på regional och global nivå. MERGE koordineras av Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) vid Lunds universitet. Partners är Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Chalmers, KTH och SMHI (Rossby Centre).

Bolin Centre for Climate Research
Bolincentret är ett multidisciplinärt konsortium med över 400 forskare i Sverige som utför forskning och utbildning om jordens klimat. Centret bildades 2006 av Stockholms universitet. 2010 anslöts Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och SMHI.

SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
SMHIs forskning och utveckling skapar samhällsnytta i Sverige och internationellt genom vetenskapligt förankrad kunskap om väder, vatten och klimat. På SMHI finns en av Sveriges största forskargrupper som fokuserar på forskning om ett förändrat klimat och hur det påverkar naturmiljö och samhälle. SMHIs forskare utvecklar modeller, beräknar förändringar och skapar vetenskapligt underbyggd kunskap om hur klimatet förändras och vilka effekter det för med sig. Vid SMHI finns också Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning som samlar olika aktörer i arbetet med att rusta samhället för ett klimat i förändring.


SMHI har en livsviktig roll som pålitlig expertmyndighet. Genom vår gedigna kunskap om väder, vatten och klimat bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet.

Vi samlar in mängder av data som vi bearbetar, modellerar och visualiserar utifrån olika scenarier. Vi följer omvärldens utveckling och genom vår egen forskning utvecklar och sprider vi kunskap och tjänster som bygger på vetenskaplig grund. Vi utvärderar, analyserar, prognostiserar och följer upp. Varje dag, dygnet runt, året om.

Därför vågar vi lova dig ständigt aktuella beslutsunderlag som gör det lättare att planera på både kort och lång sikt – allt från din utflykt till framtidens infrastruktur. Våra underlag hjälper samhället att nå de nationella miljökvalitetsmålen och hantera morgondagens globala utmaningar.

SMHI. Alltid de bästa underlagen för dina beslut.

Presskontakter

AnnaKarin Norberg

Kommunikatör, SMHI. Semester 25 juli - 7 augusti

annakarin.norberg@smhi.se

011-495 8695

   076-720 1927

Eva-Lena Jonsson

Kommunikationschef, SMHI.

eva-lena.jonsson@smhi.se

011-495 83 14

   070-815 83 14

För media - vakthavande meteorolog

För kontakt med prognos- och varningstjänsten vid SMHI om aktuellt väder, prognoser och varningar. Följ gärna våra meteorologer på @SMHIvader på Twitter.

011-495 8524 (dygnet runt)

För media - vakthavande hydrolog

För frågor om aktuella flöden i vattendrag kontakta hydrologiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8183 (kontorstid, kl. 8.00 - 17.00)

För media - vakthavande oceanograf

För frågor om aktuella havsvattenstånd längs kusterna kontakta oceanografiska prognos- och varningstjänsten vid SMHI.

011-495 8240 (kontorstid kl. 8.00 - 17.00)

För media - allmänhetens oceanograf SMHI

För allmänna frågor om tillståndet i havet, oceanografi och marinbiologi (till exempel algblomning).

031-751 8905. Vardagar kl. 09.00 - 16.00.

EvaMarie Törnström

Kommunikatör och presskontakt specifikt gällande SMHI som nationell kontaktpunkt (Focal Point) för FN:s klimatpanel IPCC. Obs! inte generella pressfrågor till SMHI.

evamarie.tornstrom@smhi.se

011-495 8214

   076-495 7746