Befolkningen värderar olika typer av kontinuitet högt, och i valet mellan korta väntetider, fast kontakt, samordning eller delaktighet finns det olika uppfattningar om vad som är viktigast. Det finns också ett gap mellan befolkningens syn på vad som är viktigt och hur väl det tillgodoses i vården – särskilt sett till möjligheten att träffa samma person vid olika besök. Det visar en rapport som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerar i dag.

I den pågående utvecklingen av vården står bland annat primärvårdens framtida roll i fokus. Behovet av kontinuitet är något som särskilt lyfts fram. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har i en befolkningsenkät undersökt den vuxna befolkningens erfarenheter och preferenser när det gäller kontinuitet vid vårdcentraler.

Undersökningen visar att befolkningen värderar olika typer av kontinuitet högt. I hypotetiska valsituationer som kräver att man kompromissar mellan olika kvalitetsaspekter i valet av vårdcentral, värderas delaktighet högst. Många kan tänka sig att vänta längre än vårdgarantins maxgräns till icke-akuta besök, om vårdcentralen tillgodoser de andra inkluderade kvalitetsaspekterna – delaktighet, fast kontakt eller samordning. Samtidigt är det tydligt att preferenserna skiljer sig.

– Vi ser att befolkningen har olika syn på vad som är viktigast. En grupp vill helst ha en fast kontakt medan en annan grupp mest av allt efterfrågar korta väntetider, och ytterligare en grupp värderar möjligheten till delaktighet högst, säger Ida Nyström, projektledare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Rapporten visar också att det ibland finns omotiverade skillnader i hur olika personer får vård. Bland annat påverkar personers boendeort sannolikheten att ha en fast läkarkontakt eller annan fast vårdkontakt.

– Regeringen och regionerna behöver säkerställa att styrningen av vården balanserar flera kvalitetsaspekter för att möta befolkningens skilda behov och preferenser. Man behöver skapa bättre förutsättningar för att tillgodose olika former av kontinuitet, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Rapporten Primärt i vården – en studie om befolkningens syn på kontinuitet vid vårdcentraler, finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se.

Anne RådestadKommunikationsansvarig08-690 41 68anne.radestad@vardanalys.se

_____________________________________

Om Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Vårt arbete ska bidra till att förbättra och effektivisera vården, tandvården och omsorgen samt stärka patienternas och brukarnas ställning. Vårdanalys bildades 2011 och har i dag runt 40 medarbetare.

Vi verkar ytterst för en god vård och omsorg som patienter, brukare och medborgare känner förtroende för; en vård och omsorg där resurser används på ett effektivt sätt och som utgår från patienternas och brukarnas behov och förutsättningar. Vi tar fram kunskapsunderlag och rekommendationer om vårdens och omsorgens funktionssätt till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå. Vi fokuserar på områden som är viktiga för patienter, brukare och medborgare inom områden där vi ser stor förbättringspotential. Vilka verksamheter vi ska analysera fastställs varje år i en särskild analysplan som vi lämnar till regeringen. De flesta projekt väljer vi själva, men vi får också uppdrag från regeringen att analysera delar av vården och omsorgen.

Patient-, brukar- och medborgarperspektivet är det som genomsyrar vårt arbete. Vi har ett nära samarbete med patienter, brukare och deras företrädare. Särskilt viktigt är vårt eget patient- och brukarråd, som bland annat består av företrädare för patient- och brukarorganisationer och patientnämnder. Vi har också ett medborgarperspektiv som innebär att vi värnar befolkningens intresse av ett långsiktigt hållbart vård- och omsorgssystem. Vi är en oberoende och renodlad analysmyndighet. Vi är oberoende i den meningen att vi granskar och analyserar utan att själva vara involverade i hur vården och omsorgen bedrivs. Till exempel utarbetar vi inte riktlinjer eller tar fram föreskrifter. Därmed är vi också oberoende från de verksamheter och aktörer som vi analyserar, till exempel landsting, kommuner, myndigheter och olika vårdaktörer.

http://www.vardanalys.se


Bifogade filer

 Ida Nyström, utredare

 

Presskontakter

Anne Rådestad

Kommunikationsansvarig

anne.radestad@vardanalys.se

08-690 41 68

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

registrator@vardanalys.se

08-690 41 00