Det stigande deltagarantalet försvårar de ekonomiska förutsättningarna för den regionägda folkhögskolan i Agnesberg, bland annat genom högre lokalkonstnader. Nu skjuter kulturnämnden till 400 000 kronor i ökat regionbidrag, med start redan i år. Det beslutades vid kulturnämndens sammanträde idag.

– Det är glädjande att skolan har växtkraft. Dock innebär det att vi måste gå in med mer pengar för att se till att skolan kan klara sin verksamhet, säger Alex Bergström (s), ordförande för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen.

Sommaren 2011 beslutade styrelsen för skolan att flytta verksamheten till Bergsjön, då de befintliga lokalerna bedömdes som otillräckliga, både gällande utformning och kapacitet. Skolans deltagarveckor ökar stadigt och en enig nämnd ställde sig vid fredagens sammanträde bakom ett yrkande om ökat driftsbidrag på 400 000 kronor per år.

Man beslutade också att avvakta ytterligare beslut om investeringsstöd till folkhögskolan, eftersom den ekonomiska situationen kan påverkas av frågan om en samordnad förvaltning för de sju regionägda folkhögskolorna. Dessutom kan frågan om ansvarig beställarnämnd och utredningen av Västra Götalandsregionens stöd till folkhögskolor få konsekvenser, som idag inte går att överblicka.

Stärkt infrastruktur för stöd och bidrag
Vid sitt sammanträde bestämde sig kulturnämnden även för att initiera en översyn av sina ekonomiska stödformer och bidrag. Översynen är ett led i att kulturnämnden önskar nå större tydlighet och för att försäkra sig om att man genom sina resurser ger kulturlivet i regionen de bästa möjligheterna att utvecklas.

De olika formerna av stöd och bidrag ska efter eventuella korrigeringar fungera ännu bättre än idag som heltäckande system. Enkelhet, tydlighet och transparens är ledord i översynen. Bland annat önskar nämnden att bli tydligare i vilket stöd som riktar sig till övergripande kulturell infrastruktur respektive renodlade projekt.

– Vi måste ibland inventera de stödformer vi förfogar över. Kulturlivet är dynamiskt och utvecklas hela tiden och genom en översyn ser vi till att vi stärker nämndens infrastruktur för kultur, stöd och bidrag. Vi ska gynna kulturen så bra vi kan, säger Alex Bergström.

Arbetet med översynen kommer fortgå kontinuerligt under 2012.

Övriga ärenden:
Almedalen, Riksarkivet och Göteborgsmusiken

Bland övriga ärenden märks också beslut om att nämnden, precis som de senaste åren, ska delta i politikerveckan i Almedalen. I linje med regionstyrelsens önskemål beslutade nämnden att begränsa deltagandet till nämndens ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande. Nämnden kommer använda sin närvaro för att berätta om sitt arbete för vidgat deltagande i kulturlivet, och försöka lyfta sin modell till andra aktörer på riksnivå.

Kulturnämnden beslutade även om en ramöverenskommelse med Riksarkivet, vilket stärker relationen och förutsättningarna för gemensamma aktiviteter inom arkivområdet. Nämnden enades också kring om nyformulerat uppdrag riktat till stiftelsen Göteborgsmusiken.

Mer information om de kulturnämndens arbete och de olika stödformerna finns på nämndens webbplats: www.vgregion.se/kultur.

Ett justerat snabbprotokoll från kulturnämndens sammanträde finns som relaterat dokument.


Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se