Universitetsstudenter självrapporterar inga påtagliga förändringar i depression, ångest eller stress under covid-19-pandemins första månader. Det visar en longitudinell studie vid Sophiahemmet Högskola och Karolinska Institutet.

I studien har förändringar i självrapporterad depression, ångest och stress hos över 1800 universitetsstudenter undersökts innan och under de första sex månaderna av covid-19-pandemin. En farhåga har varit att studenter i högre grad skulle rapportera ökad psykisk ohälsa under dessa tider av undervisning på distans och minskade sociala kontakter, vilket alltså inte verkar vara fallet. 

Studien visade på stabila genomsnittsnivåer av depressions-, ångest- och stressymptom hos svenska universitetsstudenter under pandemins första tre månader, jämfört med innan pandemin. Under  sommarmånaderna sjönk symptomnivåerna något, vilket forskarna tror kan vara relaterat till säsongsvariationer i psykiskt mående.

–  Vi kan inte dra några säkra slutsatser om varför studenternas psykiska hälsa är oförändrad. En möjlig tolkning kan vara att de åtgärder som genomförts med undervisning på distans inte haft så stor påverkan på studenters psykiska hälsa, säger Fred Johansson, psykolog och doktorand i det pågående forskningsprojektet Sustainable University Life (SUN)  som följer universitetsstudenter under ett års tid för att identifiera faktorer som har betydelse för deras hälsa.

Särskilt sårbara grupper
Studien tittar också närmare på studenter som rapporterat sömnproblem, ensamhet och psykisk ohälsa innan pandemin bröt ut, då dessa befarades vara särskilt sårbara för effekterna av social distansering. Inte heller hos dessa grupper har forskarna sett någon försämring av psykisk hälsa. 

Studenter som rapporterat ensamhet och sömnproblem hade visserligen högre grad av psykisk ohälsa både innan och under pandemin, men dessa grupper har inte haft en sämre utveckling av psykisk hälsa jämfört med studenter utan sådana problem under pandemin. 

- Resultaten stöder inte våra farhågor och vi ser inte några försämringar i psykisk hälsa överlag i dessa grupper, säger Fred Johansson.

Forskningsstudien publicerades nyligen i Scandinavian Journal of Public Health, och har finansierats av FORTE och Folkhälsomyndigheten.

För mer information kontakta: 
Fred Johansson, psykolog och doktorand: 073-951 61 58, fred.johansson@shh.se
Eva Skillgate, professor: 0700-02 82 37, eva.skillgate@shh.se

 


Sophiahemmet Högskola erbjuder högkvalitativ utbildning och forskning i nära samverkan med Sophiahemmet sjukhus sedan 1884 med ett sjuksköterskeprogram på grundnivå samt utbildning på avancerad nivå med specialistsjuksköterskeprogram inom vård vid kognitiv sjukdom-, akut, ambulans-, hjärt- och palliativ vård liksom ett barnmorskeprogram. Sophiahemmet Högskola bedriver också sedan hösten 2019 forskarutbildning med möjlighet att examinera på forskarnivå.


 

Presskontakter

Marina Dyfverman

Kommunikationschef

marina.dyfverman@sophiahemmet.se

08-406 20 17