Varje år handlar de offentliga aktörerna i Sydost upp varor och tjänster för stora summor pengar. Beroende på hur upphandlingsprocessen genomförs, vilka krav som ställs i upphandlingen och vilka rutiner som finns i samband för avrop kommer mer eller mindre hållbara beslut fattas. De offentliga upphandlingarna kan alltså från gång till gång bidra till eller motarbeta en hållbar utveckling.

l gång bidra till eller motarbeta en hållbar utveckling.

”Att skapa en medvetenhet hos beslutfattare och öka kunskapen hos tjänstemän är en mycket viktigt del av arbetet på ett energikontor”, säger Christel Liljegren, vice vd på Energikontor Sydost, som tillsammans med Länsstyrelsen i Kronoberg har arbetat med ”hållbar upphandling med energi i fokus” de senaste åren.

Förutom att tillsammans med experter spridit kunskap om hållbar upphandling har man även utbildat kommuner i hur de bör arbeta strategiskt för att hållbarhet skall vara en given parameter att beakta vid varje beslut. Arbetet har bedrivits i Blekinge, Kalmar och Kronoberg län och avslutas i oktober 2016. Här har många goda exempel samlats in över arbete som genomförs i vår region, men exempel från andra delar av landet och i resten av Europa finns också att inspireras av. Det finns många duktiga och drivande eldsjälar som åstadkommer stora förbättringar genom att upphandla energieffektiva lösningar eller lösningar som ökar användningen av förnybar energi.

I Mörbylånga kommun har Miljö- och klimatstrategen Elvira Laneborg, tillsammans med sina kollegor nyligen upphandlat 24 elbilar till kommunens förvaltningar.

”Vi lyckades genom att lyssna på vad användarna hade för behov och genom föra en god intern dialog med beslutsfattarna” säger Elvira, och fortsätter ”genom att ta hjälp av kollegor i andra offentliga verksamheter och genom att delta på utbildningar har även vi som inte hade tidigare erfarenhet lyckats med något riktigt bra. Det behöver inte vara så svårt”.

Per-Anders Persson, funktionsledare för Miljö & naturförvaltning på Länsstyrelsen i Kronoberg, menar att ett viktigt mål har varit att inspirera, utbilda, motivera och stötta nyckelaktörer. Han konstaterar att han under arbetets gång har fått massor av erfarenheter som är viktiga att sprida till olika berörda aktörer i syfte att driva utvecklingen framåt.

Forskarstöd i arbetet

Tillsammans med Cecilia Bratt, lektor på Blekinge tekniska Högskola, har det dragits några slutsatser om vilket stöd som fortsatt behöver att utvecklas:

 • I varje upphandlade offentlig organisation finns det ett stort antal nyckelaktörer och funktioner som behöver samverka för hållbara upphandling skall kunna bedrivas och utvecklas. Behov av stöd, utbildning och kunskap varierar mellan kommuner, men få kommuner har idag den organisatoriska struktur och interna kompetens som behövs.
 • Det behövs stöd kring att hitta ”up-to-date” information om nya leverantörer, produkter eller tjänster så att man inte handlar upp föråldrad teknik och inom, för en hållbar utveckling, en sämre affärsmodell. Det krävs således en kontinuerlig omvärldsanalys om vad som händer inom respektive område för att kunna bjuda in relevanta experter, leverantörer och hitta andra goda exempel till aktiviteter och utbildningar. System för att lätt hitta de senaste goda exemplen behövs också, det skulle kunna vara databaser eller andra former av sökfunktioner
 • Det behövs stöd för hur dialogen med leverantörerna kan förbättras, då främst inför framtagning av upphandlingsmodell och förfrågningsunderlag.
 • Det behövs stöd kring uppföljning av genomförda upphandlingar samt hur dialog och uppföljning med leverantören kan genomföras kontinuerligt under kontraktsperioden.
 • Det råder generellt en stor tidsbrist hos upphandlande enheter. Att utbilda och träffas via webmöten är ett bra sätt att hushålla med resurser.
 • Målstyrning viktigt

  ”Hållbar upphandling är ingen och allas ansvar. För att upphandlingen ska bli hållbar måste alla länkar vara med på tåget, från beslutsfattare, beställare, upphandlare och brukare.” säger Emma Adrian, Hållbarhetstrateg, Nybro kommun när Energikontor Sydost talar med kommuner i regionen om hur arbetet med hållbara upphandlingar fortskrider.

  Detta är en gemensam problembild som många organisationer delar. Många har idag en person om har ett övergripande ansvar för upphandlingar men det saknas ett uttalat ansvar för hållbar upphandling även om ambitionen är att upphandla hållbart finns. Detta medför att det ofta saknas målsättning för hur bra verksamheten ska bli på hållbara upphandlingar. Men ofta saknas också mål för vid hur många upphandlingar per år hållbarhetskriterier ska användas, hur upphandlingar ska bidra till att hållbarhetsmål uppnås mm. Att det saknas en person med ett sammanhållande ansvar för hållbar upphandling innebär oftast också att det inte finns en självklar anställd som t.ex. anmäler sig till event, möten och utbildningar som erbjuder generellt stöd för hållbar upphandling.

  Goda exempel

  På Energikontor Sydosts hemsida finns ”case studies” för olika produkter och tjänster. På EU-projektets hemsida finns fler internationella exempel. På sidan om Hållbar upphandling finns samlad information för den som vill veta mer om upphandling av belysning, fordon/transporter och energitjänster. På den internationella sidan finns utbildningsmaterial för hållbar upphandling på engelska

  Energikontor Sydost

  PRIMES (EU-projekt)

  Utbildningsmaterial

  Information om Hållbar upphandling


  För mer information, kontakta

  Christel Liljegren

  Tel. 0706-20 83 08, christel.liljegren@energikontorsydost.se


  Presskontakter

  Johanna Wallin

  Kommunikatör

  johanna.wallin@energikontorsydost.se

     0709-21 60 56