Delårsbokslut, augusti

Styrelsen godkände delårsbokslutet för augusti. SU bedriver en omfattande vård och i delårsbokslutet framgår det att den högspecialiserade vården har ökat mest samtidigt som vården av patienter bosatta utanför regionen har minskat, vilket innebär mindre intäkter från andra regioner och landsting. Sjukfrånvaron inom SU har minskat med drygt en halv procent jämfört med föregående år och sjukhuset har 220 fler anställda jämfört med motsvarande tid förra året. Resultatet för augusti innebär en budgetavvikelse på -65,5 miljoner kronor.
Uppdraget är att sjukhuset vid årets slut skall redovisa ett plusresultat på 30 miljoner kronor, eftersom sjukhuset sedan 2003 har en skuld till regionen motsvarande denna summa och som enligt beslut ska betalas tillbaka senast i år. Styrelsen bedömer att skulden inte kan återbetalas innevarande år.
– Under september månad kommer sjukhuset att komplettera de handlingsplaner som redan nu finns med ytterligare en handlingsplan för att månad för månad fram till nyår minska antalet anställda, säger sjukhusdirektör Jan Eriksson.
Kontaktperson: Jimmy Kero, tfn 343 40 96

Planeringsförutsättningar för 2007

Den strategi för åren 2005-2007 som styrelsen fastställde redan i oktober 2004 innebar att de ekonomiska ramarna för SU:s verksamheter år 2007 skulle reduceras med ytterligare 160 miljoner kronor för att frigöra utrymme för finansiering av behov av ökade volymer och nya metoder. Mot bakgrund av dagens ekonomiska situation är det inte möjligt och rimligt att klara av att reducera det ekonomiska utrymmet i enlighet med tidigare beslutad strategi Den måste därför skjutas på framtiden, beslöt styrelsen.

Kontaktperson: Jimmy Kero, tfn 343 40 96

Anskaffning av PET/CT

Styrelsen sa ja till att SU anskaffar PET/CT, en utrustning för medicinsk avbildningsteknik.
Satsningen finns bland annat med i regionens investeringsplan för SU. Kostnaden för utrustning och anpassning av lokaler är cirka 27 miljoner kronor.
PET/CT är en undersökningsmetod för att studera vävnadsfunktioner. Den information som kan fås fram är i många stycken unik och används för att bland annat diagnostisera och värdera behandlingen av tumörsjukdomar. Bedömningen är att minst 1500 patienter är aktuella för utredning under ett år och huvuddelen är patienter som har tumörsjukdomar. Den kommer också att ha stor betydelse för den forskning som bedrivs. PET/CT-utrustning finns sedan tidigare vid andra universitetssjukhus.
Tidpunkt för leverans och installation beräknas kunna starta från hösten 2007.
Kontaktpersoner: Lars Ekström, tfn 342 4 01, Ingvar Svensson, tfn 342 31 26.

Förslag till reglemente

Regionstyrelsen har bett styrelsen för SU att yttra sig över ett förslag till ändrat reglemente för styrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnd. Förslaget innebär delvis förändrade roller mellan beställare och utförare. I sitt svar betonar styrelsen bland annat att frågor om verksamhetens struktur är en viktig uppgift för styrelse och ledning. Styrelsen förslår Regionstyrelsen att hänvisa frågan om förändrade reglementen till det arbete som just nu pågår för att utveckla den sk beställar- och utförarmodellen.
Kontaktperson: Ingvar Svensson, tfn 342 31 26

Motion om silverförband

Styrelsen yttrade sig över en motion från miljöpartiet om att begränsa användandet av silverförband inom Västra Götaland. I svaret till regionstyrelsen framgår det att SU hittills inte haft ett gemensamt synsätt och tydliga rutiner, vare sig för användandet av silverinnehållande förband eller för omhändertagande efter användandet. Styrelsen ställde sig därför bland annat bakom ett förslag om att utfärda riktlinjer för användning och hantering av dessa förband.

Kontaktperson: Eva Haglind, tfn 342 60 96

Under styrelsemötet fick styrelsen också information:

a) kommentarer till aktuella händelser (Jan Eriksson) b) verksamhetsplan/vårdöverenskommelse 2007 (Jan Eriksson, Madeleine Andersson) c) anmälningsärenden (Ingemar Wickström) d) köer/väntetiders utveckling vid strålning/cancersjukvård (Eva Haglind) e) om förlossningsvården (Hans Holmberg)

Med vänliga hälsningar Ann-Christine Andersson, kanslichef, tfn 031 – 342 38 01, 0736 – 60 17 35

Presskontakter

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-342 10 00

Anna Öhman

Kommunikationschef

anna.ohman@vgregion.se

031-324 10 00