Hållbar byggnation i Blekinge - en praktisk manual, är ett nytt arbetsverktyg för projektledare att använda i samband med nyproduktion eller ombyggnation/renovering för att bidra till mer hållbara byggnader i länet. Manualen är framtagen av Energikontor Sydost tillsammans med Region Blekinge, Blekinges kommuner och kommunala bostadsbolag.

Fotograf/Källa: Energikontor Sydost

I dagarna publicerades Hållbar byggnation i Blekinge - en praktisk manual, som Energikontor Sydost tagit fram tillsammans med Region Blekinge, Blekinges kommuner och kommunala bostadsbolag. Manualen är tänkt att användas som ett praktiskt arbetsverktyg för projektledare och ska dessutom bidra till att öka kunskapen om hållbar byggnation hos entreprenörer och beställare. I samband med olika byggprojekt inriktade på nyproduktion eller ombyggnation/renovering ska manualen användas som ett underlag för att ta fram projektspecifika kvalitetsprogram för hållbarhetsfrågor i respektive projekt. Via manualen kan offentliga aktörer tillsammans arbeta för mer energieffektiva och hållbara byggnader i länet.
 

”Genom att utveckla en manual för hållbart byggande har vi gett byggprojektledare ett konkret verktyg för att lyfta hållbarhetsfrågor i byggprojekt. Det känns bra att vi tillsammans med kommuner och Region Blekinge har tagit ett helhetsgrepp på dessa frågor. Det ska bli spännande att följa de första projekten där manualen används.” säger Katrine Svensson, projektledare på Energikontor Sydost. 
 

”Det har varit ett roligt arbete med att ta fram manualen och engagemanget hos alla deltagare har varit imponerande. Det känns verkligen bra om hållbart byggande, sett ur hela byggnaders livslängd, kan få spridning.”, säger Martina Adenholm, hållbarhetsutvecklare på Ronneby kommun.


Olofströms kommun har varit först ut med att anta manualen på politisk nivå. 

"Det känns väldigt positivt. Vi har redan börjat arbeta efter den i samband med förprojektering av ett nytt särskilt boende i kommunen.” säger Anna Blissing, fastighetssamordnare på Olofströms kommun.
 

I manualen konkretiseras tankar kring hållbar byggnation med utgångspunkt i Boverkets definition av hållbart byggande. Utvalda fokusområden är:

  • Platsens förutsättningar
  • Hållbar arkitektur och design på byggnadsnivå
  • Hälsosamma och hållbara materialval
  • God inomhusmiljö
  • Rätt resursanvändning
  • Trygga och säkra platser och lokaler
  • Berikande utemiljöer
  • Delaktighet, kulturell och social livskvalitet


För varje fokusområde finns olika mål. För varje mål finns en struktur där författarna har bedömt i vilka faser av ett byggprojekt (förstudie, detaljplan, projektering, byggnation, förvaltning och demontering) som det är relevant att jobba med målen.

Manualen är framtagen inom samarbetet Energisamverkan Blekinge, finansierat av Region Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge och Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

 

Kontakt:

För mer information om manualen och arbetet bakom den, kontakta

Katrine Svensson, Projektledare, Energikontor Sydost 

Tel: 0454-563799
 

Martina Adenholm, Hållbarhetsutvecklare, Ronneby kommun

e-post: martina.adenholm@ronneby.se

Tel: 0457-61 88 13

 

VI STÖDJER FÖRETAG & OFFENTLIGA AKTÖRER I ENERGI- OCH KLIMATARBETET på uppdrag av kommuner, landsting och regioner i Sydost.

Energikontor Sydost AB - Energy Agency for Southeast Sweden
Smedjegatan 37
352 46 Växjö, Sweden
Tel: +46 (0)470-76 55 60
Webb: energikontorsydost.se

 

Presskontakter

Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

   0709-21 60 56