Medlingsinstitutet presenterar i dag sin årsrapport ”Avtalsrörelsen och lönebildningen 2012”. Rapporten innehåller fakta om bland annat arbetsmarknaden, lönerna och den svenska konkurrenskraften år 2012.Cirka 500 tecknade kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor rapporterades till Medlingsinstitutet under år 2012.


Trots det stora antalet förhandlingar blev varslen om stridsåtgärder bara 23 och hälften av de tvisterna handlade om principer – inte om lönenivåer. Av de 23 varslen lades fyra på områden med förhandlingsavtal där Medlingsinstitutet inte tillsätter medlare.


– Under en kort och intensiv period under april 2012 kom konfliktvarslen tätt, men utslaget över hela året blev antalet tvister ungefär så många som man kan vänta av en så stor avtalsrörelse, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråth.


I fem tvister gick det så långt som till strejk och sammanlagt förlorades cirka 37 000 arbetsdagar på grund av konflikt. Av dem hör cirka 32 000 till strejker i byggbranschen.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har sakta minskat sedan 2005. År 2011 var kvinnornas medellön i genomsnitt 85,9 procent av männens – alltså en skillnad på 14,1 procent. Tar man hänsyn till faktorerna ålder, yrke, sektor, arbetstid och utbildning blir den oförklarade skillnaden 5,9 procent.

Den viktigaste förklaringen till löneskillnaden mellan könen är att kvinnor och män återfinns i olika yrken och branscher. Man kan se en tendens till att arbetsmarknaden blir mer blandad. Starkast är den utvecklingen i de yrken som tydligt domineras av ett kön. Andelen kvinnor minskar i kvinnodominerade yrken och ökar i mansdominerade.

 
Prognoserna visar på en reallöneökning i storleksordningen 2 procent under år 2012. I genomsnitt uppgick inflationen till knappt en procent under året. Lönerna i näringslivet steg under perioden januari till oktober enligt konjunkturlönestatistiken med drygt 3 procent. Skillnaden utgör den förväntade reallöneökningen. De svenska reallönerna har, med undantag för år 2011, ökat varje år sedan 1994.

År 2013 löper mer än 520 avtal ut. Därtill kommer de knappt 30 avtal som gick ut under 2012, men som inte förhandlades klart under året. Det innebär att även 2013 blir ett år med omfattande förhandlingar som berör en huvuddel av Sveriges anställda.

– I en så stor avtalsrörelse finns många möjliga konflikthärdar, men jag räknar med att parterna än en gång tar sitt ansvar, säger Claes Stråth.

Rapporten i sin helhet finns på Medlingsinstitutets hemsida www.mi.se.

Mer information: Bosse Andersson tel 08-545 292 43

Pressansvarig på Medlingsinstitutet

Presskontakter

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50