Att kunna assistera fartyg på distans inbjuder till nya möjligheter för sjöfarten och transportsystemet totalt sett. Det kan gälla tillgänglighet, ekonomi, arbetsmiljö och hållbarhet. Sjöfartsverket ska i ett forskningsprojekt titta närmare på hur lotsning kan utvecklas med ny teknik.

Fotograf/Källa: Fredrik Broman

Varje år utför Sjöfartsverket 33 000 lotsningar av fartyg som anlöper de svenska hamnarna. Nu har forsknings- och utvecklingsprojektet ”Navigationsstöd från land” beviljats 29 miljoner kronor från Trafikverkets Sjöfartsportfölj för att titta närmare på om, och i så fall hur långt, lotstjänsten kan utvecklas med hjälp av nya arbetssätt och ny teknik.

Digitaliserat landskap

Lars Axvi, processledare för lotsning på Sjöfartsverket, menar att digitaliseringen skapat ett helt nytt läge för att ta viktiga utvecklingssteg:

– Med teknikens hjälp finns nu goda möjligheter att bygga vidare på den oumbärliga relation mellan fartygets befälhavare och lotsen som alltid funnits – fast nu med expertkompetensen på distans istället.

I dag tar sig lotsen ut till ett anlöpande fartyg, klättrar ombord och tar fartyget säkert in till kaj. Forskningsprojektet ska titta på hur navigationsstöd kan utföras från land, och på så vis komplettera lotsningen. Det kan bli både billigare och säkrare eftersom lotsen då inte behöver förflytta sig fysiskt och riskerna förknippade med ombordstigning minskar.

–Två absoluta krav för ett införande längre fram är att sjösäkerheten kommer att vara lika hög eller högre jämfört med idag samt att ett införande är såväl företagsekonomiskt som samhällsekonomiskt försvarbart. Det är först när vi har projektresultaten som vi vet om, och i så fall hur, vi går vidare, säger Lars Axvi.

Exempel på möjliga vinster:

  • Ökad tillgänglighet av lotstjänsten för sjöfarten och i transportsystemet totalt sett.
  • Minskade förseningar och kortade väntetider kopplade till lotsning. Sitter en lots på land behöver inte vederbörande transporteras fysiskt utan kan ta nästa lotsning direkt.
  • Bättre arbetsmiljö då traditionellt lotsarbete är förenat med vissa risker.
  • Minskad miljöpåverkan från lotstransporter och möjligen ett jämnare trafikflöde.
  • Användning av modern, digital teknik och standarder ger möjlighet att dela data för att optimera flöden och processer i transportsystemet – ett tydligt steg mot det smarta anlöp som svenska hamnar strävar mot!

Fakta: Navigationsstöd från land

Navigationsstöd från land är ett av Sjöfartsverkets satsningsområden inom forskning och innovation som syftar till att bli ett komplement till den traditionella lotsningen. Totalt har projektet en budget på 38 miljoner kronor över åren 2022-2025. Trafikverket finansierar 29 miljoner och Sjöfartsverket finansierar 9 miljoner.

Övriga partners i projektet: RISE, VTI, Luftfartsverket, Linköpings universitet, SSPA och Chalmers tekniska högskola.

Deltagande rederier: Tärntank Rederi AB, Thunbolagen, Tarbit Shipping samt ett flertal andra rederier.
Ett längre reportage finns att läsa på Sjöfartsverket webb.

Om Sjöfartsverket

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.


Bifogade filer

 Lars Axvi

Presskontakter

Sjöfartverkets presstjänst

info@sjofartsverket.se

0771-40 90 09