Löneökningstakten för oktober månad var 2,6 procent i hela ekonomin enligt den preliminära statistiken. När statistiken blir definitiv väntas en ökning på 2,9 procent. Med hänsyn tagen till prisutvecklingen innebar det den andra månaden i rad med avstannad reallönetillväxt.

Under månaderna januari till och med oktober ökade lönerna i Sverige med i genomsnitt 2,7 procent jämfört med samma period i fjol, enligt preliminär statistik. Löneökningstakten väntas uppgå till i genomsnitt 2,8 procent för samma period när siffrorna blir definitiva, enligt Medlingsinstitutets statistiska modell för retroaktiv lön.

– Lönetillväxten har hittills varit högre under 2021 jämfört med förra året, då många anställda fick vänta flera månader extra på att förhandla om sina löner. Till följd av hur de kollektivavtal som slöts förra året är konstruerade väntas dock löneökningarna i november och december att bli lägre än under årets övriga månader, säger Petter Hällberg, ekonom på Medlingsinstitutet.

I oktober var konsumentprisernas årliga ökningstakt 3,1 procent och översteg därmed den förväntade nominella löneökningstakten med 0,2 procentenheter. De anställdas genomsnittliga reallöner minskade därmed något i oktober jämfört med oktober förra året.

– Kommande månader kommer den allmänna reallöneutvecklingen att dämpas ytterligare. Vinterns höga energipriser pressar upp inflationen samtidigt som den nominella löneutvecklingen bromsar in från och med november, eftersom många kollektivavtal nu medför att det blir ovanligt lång tid mellan de lokala lönerevisionerna. Senast majoriteten av de anställda omförhandlade sina löner var i anslutning till förra årsskiftet, men nu kommer det att dröja ända till våren 2022 innan det sker nya lokala omförhandlingar, säger Petter Hällberg.

Löneutvecklingen i siffror och diagram

Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo reflekterar över året som gick och den senaste lönestatistiken presenteras på Youtube


Medlingsinstitutet är en statlig myndighet som ansvarar för medling i arbetstvister och den officiella lönestatistiken samt verkar för en väl fungerande lönebildning.

 

Presskontakter

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50