Under månaderna januari till och med juli ökade lönerna i Sverige med 2,8 procent jämfört med samma period i fjol, enligt preliminär statistik.

Löneökningstakten för det första halvåret väntas bli något uppreviderad i kommande mätningar när retroaktiva lönehöjningar registrerats. Enligt Medlingsinstitutets statistiska modell för retroaktiv lön väntas löneökningstakten för januari–juli uppgå till i genomsnitt 2,9 procent när siffrorna blir definitiva. Under helåret 2020 ökade lönerna betydligt långsammare, i genomsnitt 2,1 procent.

– Lönetillväxten har tagit fart de senaste månaderna efter den snabba inbromsningen förra året, då många anställda fick vänta flera månader extra på att förhandla om sina löner säger Petter Hällberg, ekonom på Medlingsinstitutet.

Hittills i år har den preliminära löneökningstakten uppgått till i genomsnitt 3 procent i näringslivet enligt preliminära siffror och 3,1 procent enligt modellskattningen av de definitiva siffrorna. I offentlig sektor har lönerna ökat med i 2,2 procent i genomsnitt, men väntas uppgå till 2,5 procent när statistiken blir definitiv.

Löneökningstakten för enbart juli månad var 2,9 procent i hela ekonomin enligt den preliminära statistiken. Enligt Medlingsinstitutets statistiska modell var den 3,0 procent.

– Det är en tillfälligt förhöjd löneökningstakt just nu. Vi är mitt i en treårig avtalsperiod och löneökningarna enligt de centrala avtalen är högre i början än i slutet. Därutöver påverkas jämförelseperioden för löneutvecklingen fortfarande av pandemins effekter. I slutet av 2021 kan vänta oss en ny period då löneutvecklingen kommer att tappa fart igen, eftersom det dröjer till våren 2022 innan lönerna åter ska revideras för majoriteten anställda i Sverige. Sammantaget medför detta att det för närvarande är extra svårt att bedöma i vilken mån exempelvis konjunkturen påverkar den allra senaste uppmätta löneutvecklingen, säger Petter Hällberg.

Inflationen, mätt med KPIF, har ökat med i genomsnitt 1,8 procent i årstakt under månaderna januari-juli samtidigt som löneökningstakten varit 2,9 procent under samma period. Det innebär att reallönetillväxten i genomsnitt uppgått till 1,1 procent hittills i år, vilket är i linje med det senaste decenniets genomsnittliga reallönetillväxt.

Löneutvecklingen i siffror och diagram på Medlingsinstitutets webbplats

Kort presentation av statistiken på Youtube


Medlingsinstitutet är en statlig myndighet som ansvarar för medling i arbetstvister och den officiella lönestatistiken samt verkar för en väl fungerande lönebildning.

 

Presskontakter

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50