Löneutvecklingen till och med augusti 2012

De hittills uppmätta löneökningarna i industrin uppgår till 3,8 procent för perioden januari till augusti 2012. Motsvarande ökningstal för näringslivet var 3,0 procent och för hela ekonomin 2,4 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Den lägre löneökningstakten för hela ekonomin beror bland annat på att löner enligt de nya avtalen ännu så länge betalats ut i liten utsträckning i offentlig sektor.

Löneökningstakten inom industrin skiftade uppåt i februari 2012 när nya löneavtal började gälla. En majoritet av de industrianställda tycks också ha fått sina löner utbetalda enligt det nya avtalet. Profilen i industrins avtal implicerar dock en viss avmattning i löneökningstakten under andra halvåret 2012. I konjunkturlönestatistiken ser man också att löneökningstakten bromsade in mellan maj och juni månad.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för årets åtta första månader jämfört med samma period förra året. Jämför man enbart augusti månad 2012 med samma månad året innan blir löneökningarna inom industrin 3,1 procent, inom näringslivet 2,7 procent och för hela ekonomin 2,0. Eftersom löneökningarna i offentlig sektor endast i liten utsträckning inkluderar höjningar enligt 2012 års avtal kommer siffran för hela ekonomin efter hand att korrigeras upp.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 30 oktober.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

 

Mer information
Bo Enegren
08-545 292 44

 

Presskontakter

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50