Under första halvåret i år ökade lönerna i Sverige med 2,7 procent jämfört med samma period i fjol, enligt preliminär statistik.

Löneökningstakten för det första halvåret väntas bli något uppreviderad i kommande mätningar när retroaktiva lönehöjningar registrerats. Enligt Medlingsinstitutets statistiska modell för retroaktiv lön väntas löneökningstakten för januari–juni uppgå till i genomsnitt 2,9 procent när siffrorna blir definitiva. Under helåret 2020 ökade lönerna betydligt långsammare, i genomsnitt 2,1 procent.

– Avtalade lönerevisioner från slutet av förra året och även det andra kvartalet i år har gjort ett märkbart avtryck på den aktuella löneutvecklingen, säger Petter Hällberg, ekonom på Medlingsinstitutet.

Hittills i år har den preliminära löneökningstakten uppgått till i genomsnitt 3 procent i näringslivet, både enligt preliminära siffror och enligt modellskattningar av de definitiva siffrorna. I offentlig sektor har lönerna ökat med i 2,3 procent i genomsnitt, men väntas uppgå till 2,5 procent när statistiken blir definitiv. Löneavtalet som berör arbetare inom kommuner och regioner gäller från och med april 2021 och medför lönerevisioner som läggs till de lönerevisioner som redan gäller från november 2020.

Löneökningstakten för enbart juni månad var 2,9 procent i hela ekonomin enligt den preliminära statistiken. Enligt Medlingsinstitutets statistiska modell var den 3,1 procent.

– Vi ser en tillfälligt förhöjd löneökningstakt just nu. Jämförelseperioden för löneutvecklingen innehåller sommarhalvåret 2020, som präglades av en kraftig inbromsning i löneökningstakten innan avtalsrörelsen kunde slutföras. I slutet av 2021 kan vi dock vänta oss en ny period då löneutvecklingen kommer att tappa fart igen, eftersom det dröjer till våren 2022 innan lönerna åter ska revideras för majoriteten anställda i Sverige. Sammantaget medför detta att det för närvarande är extra svårt att bedöma i vilken mån exempelvis konjunkturen påverkar den allra senaste uppmätta löneutvecklingen, säger Petter Hällberg.

Inflationen, mätt med KPIF, har ökat med i genomsnitt 1,9 procent i årstakt under det första halvåret. Den genomsnittliga löneökningstakten uppgick till 2,9 procent vilket därmed innebär att reallönerna ökat med i genomsnitt 1 procent under det första halvåret. Det är i linje med det senaste decenniets genomsnittliga reallönetillväxt, som också uppgår till 1 procent per år.

Statistiken i siffor och diagram på Medlingsinstitutets webbplats

Se en presentation av statistiken på Youtube (sex minuter)


Medlingsinstitutet är en statlig myndighet som ansvarar för medling i arbetstvister och den officiella lönestatistiken samt verkar för en väl fungerande lönebildning.

 

Presskontakter

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50