De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgår till 3,1 procent för perioden januari till oktober 2012. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 3,2 procent och för arbetare 3,0. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,6 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

Den lägre löneökningstakten för hela ekonomin jämfört med näringslivet beror bland annat
på att löner enligt de nya avtalen ännu så länge betalats ut i liten utsträckning i kommuner och landsting. Detta innebär att löneökningstakten efter hand kommer att korrigeras upp i kommunerna i takt med att retroaktiva löner betalas ut.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för årets 10 första månader jämfört med samma period förra året. Jämför man enbart oktober månad 2012 med samma månad året innan blir löneökningarna inom näringslivet 2,7 procent och för hela ekonomin 2,2 procent. För staten var motsvarande ökningstakt endast 0,2 procent. Detta hänger samman med att de gamla avtalen löpte ut i september månad och att de nya lönerna ännu inte är klara.

 Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 28 december.

 

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

 

Mer information

Bo Enegren

08-545 292 44

 

Medlingsinstitutet är ansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken. Statistiken produceras av Statistiska centralbyrån (SCB).


 

Presskontakter

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50