Om lantbrukare får rätt förutsättningar att agera kan de bidra till en förbättrad vattenkvalitet i Östersjön. Men det krävs bättre incitament och organisering på lokal nivå för att stimulera lantbrukares deltagande.

Den slutsatsen drar Frida Franzén i en ny doktorsavhandling i miljövetenskap. Hennes avhandling är resultatet av ett samarbete mellan Södertörns högskola och KTH, med finansiering från Östersjöstiftelsen. Avhandlingen försvaras den 28 maj på KTH.

I Östersjöregionen är övergödning ett stort hot mot vattenkvaliteten. Övergödningen orsakas av hur det omgivande samhället agerar, där en viktig aktör är jordbruket. Det bidrar i dag till höga koncentrationer av näring i sjöar, vattendrag och kustvatten, vilket orsakar övergödningen.

– Om problemet ska kunna lösas är det viktigt att lantbrukare lokalt involveras. Tidigare forskning om sådant lokalt deltagande i vattenförvaltning har varit tvetydig. Det har visat sig vara svårt att koppla principer om ökat lokalt deltagande till faktiska förändringar och miljöförbättringar. Det kändes därför angeläget att undersöka hur lantbrukares deltagande ska vara utformat för att verkligen leda till att åtgärder genomförs, förklarar Frida Franzén.

Hennes avhandling bygger på fallstudier i fyra avrinningsområden i Sverige med betydande övergödningsproblematik. Intervjuer, enkäter, observationer vid möten, officiella dokument, statistik och litteraturstudier användes för att samla data.

Undersökningen visar att det krävs ekonomiska och organisatoriska resurser för att lokalt deltagande ska leda till genomförda åtgärder. De organisatoriska resurserna kan till exempel se till att pengar satsas där åtgärder gör mest nytta, men för att åstadkomma detta behövs oftast ledarskapsresurser. Det är också viktigt med tillräckliga incitament, kunskap och informationsspridning för att lantbrukare ska kunna besluta att bidra till en bättre vattenkvalitet. Att det finns en tydlig målbild både för planerare och lantbrukare om processer for lokalt deltagande är också en faktor som spelar in, men även att andra aktörer som också bidrar till övergödningen tar sitt ansvar.

– Lantbrukare vill ha på fötterna när det kommer till ytterligare åtaganden inom jordbruket, menar Frida Franzén. Det gäller både kunskap om hur mycket näringsläckage jordbruket faktiskt bidrar till och vad andra aktörer avser göra för att dra sitt strå till stacken, men även vad de föreslagna åtgärderna är bra för och hur effektiva de egentligen är.

– Att involvera lantbrukare i lokala vattenfrågor, och stimulera ytterligare genomförande av åtgärder, är centralt för att minska övergödningen i Östersjön. Den här studien visar att det finns flera möjliga tillvägagångssätt att uppnå det, säger Frida Franzén.

Disputationen

Frida Franzén har genomfört sina doktorandstudier i miljövetenskap vid Södertörns Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Studierna är finansierade av Östersjöstiftelsen.

Disputationen äger rum den 28 mars på KTH. Kl. 14.00 i F3, Lindstedtsvägen 26, KTH.

Avhandlingen heter ”From words to action – lessons from active stakeholder participation in water management”.

För mer information, kontakta

Frida Franzén, 073-180 98 38, frida@enveco.se

Presskontakter

Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

   072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876