Personal på bland annat syncentraler, barn- och ungdomshabiliteringar och datatek har svarat på enkätfrågor om hur de tar reda på barnens synpunkter när insatser planeras och genomförs.

Viljan finns men syns inte i handling
100 personer svarade på enkäten och nästan alla säger att de lyssnar på barnen. Men de har olika åsikter om hur kompetenta barn är att delta i planering och beslut. Personalen ger också mycket olika svar på frågan Får barn stöd i att uttrycka sina åsikter? Ett sådant stöd är en förutsättning för att barn ska kunna vara med och planera och fatta beslut.

Riktlinjer saknas
Barns delaktighet tar tid. Därför är det anmärkningsvärt att bara en fjärdedel av verksamheterna har tydliga riktlinjer som stöd för personalens arbete med att se till att barn med funktionsnedsättningar kommer till tals – och att vuxna lyssnar på vad barnen har att säga.

Barn och vuxna tycker olika
Personalen ser det som ett dilemma när barn och föräldrar tycker olika om barnets behov. Barns och vuxnas synsätt skiljer sig åt och det är ett starkt skäl till att barn måste höras. Därför är det allvarligt att endast hälften av stödverksamheterna kan erbjuda barnen tolk.

För mer information kontakta utredaren Tove Rinnan tel: 0707 77 51 11

Ladda ner rapporten på www.hso.se/vad-vi-gor2/Projekt/Egen-vaxtkraft/Material/

Projektet Egen växtkraft – Barns och ungdomars delaktighet, självbestämmande och fri­görelse - drivs av Handikappförbunden i samverkan med Barnombudsmannen, med medel från Arvsfonden. Projektet pågår 2008 -2011.

Läs mer på
www.handikappforbunden.se

www.barnombudsmannen.se


Presskontakter

Monica Klasén McGrath

Pressansvarig

monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se

   0708854265

Nicklas Mårtensson

Generalsekreterare

nicklas.martensson@funktionsratt.se

08-546 404 23