En ny utvärdering som Länsstyrelsen gjort visar att aktörerna i länet överlag tycker att samverkan under den pågående coronakrisen fungerat bra och har utvecklats över tid. De oklarheter som fanns inledningsvis är idag i stor utsträckning åtgärdade. Aktörerna har varit aktiva i att forma den regionala samverkan som den ser ut idag.

Regional samverkan i Västerbotten med anledning av covid-19 har pågått i olika omfattning samt intensitet sedan mars 2020. Att följa upp hanteringen samt omhänderta erfarenheter innan det har gått för lång tid sedan inledningen är viktigt för att stärka förmågan i den fortsatta hanteringen av pandemin. Erfarenheterna är också viktiga att bygga vidare på inför andra kommande samhällsstörningar. 

Exempel på identifierade styrkor:  

 • Länets aktörer har en god förmåga att samverka i enlighet med länets överenskommelse om samverkan.
 • Regionala samverkanskonferenserna fyller en viktig funktion för informationsdelning.
 • Förutsägbarheten i den operativa rytmen har skapat en tydlighet i samverkan samt skapat bättre förutsättningar för att kunna åstadkomma samordning i olika frågor.
 • Roller, mandat och ansvarsfördelning mellan olika aktörer samt nivåer har upplevts som tydliga och samverkansklimatet mellan aktörerna i länet är gott. 
 • Arbetet med samordnade budskap samt kriskommunikationsinsatser är en av de viktigaste leveranserna i samverkansstrukturen.
 • Arbetssätten med arbetsgrupper och nätverk för hantering av specifika frågor har varit en framgångsfaktor för den regionala samverkan i hanteringen.
 • Förtroendet för Region Västerbotten som regional expertmyndighet vid pandemier är högt.
 • Den regionala inköpsorganisationen som skapats i hanteringen har varit ovärderlig för att säkerställa tillgången till skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial i länet.

Några identifierade utvecklingsområden:

 • Ökad proaktivitet i samordning – både att som aktörer påkalla behov av samordning samt att som Länsstyrelse (eller annan ansvarig aktör) kalla till samverkan i syfte att åstadkomma samordning.
 • Ökat fokus på det som är nytt eller förändrat – både i lägesrapporteringen, samlad lägesbild samt vid genomförande av samverkanskonferenser och andra typer av möten.
 • Gemensamma analyser kring resurstillgångar och behov behöver initieras i ett tidigare skede när det finns risk för att bristsituationer kan uppstå.  

Vi är mycket glada över den goda samverkan som finns mellan aktörerna i Västerbottens län, vilket även resultatet av denna utvärdering visar på. Det finns en stark vilja och en vana av att samarbeta och lösa problem tillsammans som har varit ovärderligt i hanteringen av pandemin. Vi ska fortsätta att bygga vidare på den samverkan och fortsätta att utvecklas tillsammans. Vi har också i utvärderingen fått viktiga synpunkter på saker som vi kan förbättra och att arbeta vidare med dem är prioriterat både för den pågående hanteringen just nu samt inför kommande samhällsstörningar, säger Eva-Lena Fjällström, beredskapsdirektör Länsstyrelsen.

Mer information

Johanna Ask, Beredskapshandläggare, Länsstyreslen Västerbotten, johanna.ask@lansstyrelsen.se, 010-225 43 40, 072-224 19 79

Jörgen Boman, Kommunikationschef, Länsstyrelsen Västerbotten, jorgen.boman@lansstyrelsen.se, 070-669 00 10, 070-669 00 10


Presskontakter

Jörgen Boman

Kommunikationschef och presskontakt

jorgen.boman@lansstyrelsen.se

070-669 00 10

   070-669 00 10