Få kvinnor och män vet något om de delar i pensionssystemet som syftar till att kunna göra pensioner mer jämställda. Däremot kan män något mer än kvinnor om hur pensionssystemet och pensioner fungerar. Men skillnaderna är små och har ett starkt samband med ekonomiska kunskaper och hur mycket pension man har tjänat in. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport.

Baserat på en omfattande enkät i kombination med registerdata visar ISF att kunskapen om de delar i pensionssystemet som kan möjliggöra mer jämställda pensioner är mycket låg, hos både kvinnor och män.

– Mest slående är att så få av både män och kvinnor svarar rätt på frågan om makar kan överföra sin premiepension, säger Jenny Säve-Söderbergh, utredare vid ISF. Vi ser också att färre än 1 procent har valt att överföra sin premiepension till sin make eller maka.   

Därutöver visar rapporten att män i åldrarna 30–60 år har något högre pensionskunskaper än kvinnor i motsvarande åldersgrupp. Men skillnaderna är små och rapporten visar att det snarare är personers ekonomiska kunskaper och intjänade kapital än deras kön som har betydelse för kunskapsskillnaderna.

Rapporten synliggör även att det är i kunskapen om det egna kapitalet och kring de regler som kan vara viktiga när man bygger upp pensionen som kvinnor kan mindre än män. Kvinnor tycker också att pensionssystemet är svårare att förstå än vad män gör, trots samma kunskap.

– Även om rapporten inte kan slå fast att kvinnor skulle få högre pensioner om de hade kunnat mer om hur man bygger upp sin pension inom systemet, så synliggör rapporten inom vilka områden män och kvinnor kan olika mycket och vilka kunskapsluckor man kan vilja fylla, säger Jenny Säve-Söderbergh.  

Rapportens titel: Kvinnors och mäns kunskap om pensioner och pensionssystemet - En redovisning av en enkätundersökning kombinerad med registerdata, ISF Rapport 2022:1.

Rapporten är en uppföljning av en tidigare studie om kunskapsläget inom befolkningen (IFAU-rapport 2020:23) och bygger på en gemensam enkät framtagen av ISF, IFAU och Uppsala universitet.

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Jenny Säve-Söderbergh, projektledare för rapporten, telefon 0761411312.

Allmänna frågor besvaras av Eva-Lo Ighe, generaldirektör, telefon 010-174 15 05.

Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.isf.se.

Presskontakter

Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00