Konjunkturläget i Västra Götaland har förbättrats ytterligare sedan i våras och kan nu betraktas som starkare än normalt. Optimismen är särskilt stor inom bygg och företagstjänster. Till våren räknar alla huvudbranscher med en oförändrad eller uppåtgående konjunktur. Konjunkturuppgången förväntas bidra till att sysselsättningen fortsätter att öka. Inom Västra Götaland är konjunkturen återigen klart starkast i Göteborgsregionen. 

Konjunkturläget har stärkts det senaste halvåret, men inte riktigt i den omfattning som prognoserna förutspådde i höstas. Konjunkturindex för Västra Götaland ligger på +23, en uppgång från +14 våren 2015. De västsvenska företagen ser på det kommande halvåret med tillförsikt. Prognosen inför hösten 2015 pekar mot en uppgång till ett index +34.

Näringslivet i Västra Götaland präglas för närvarande av en utbredd optimism. Om företagens förväntningar infrias kommer konjunkturuppgången fortsätta det kommande halvåret, säger Mats Granér, samhällsanalyschef vid Västra Götalandsregionen.

Sysselsättningen fortsätter öka

Antalet sysselsatta i Västra Götaland har ökat med 7 200 mellan tredje kvartalet i år jämfört med samma kvartal 2014. Sysselsättningen förväntas öka ytterligare det kommande halvåret. Av de företag som ingår i undersökningen räknar 28 procent med att antalet anställda kommer att öka det närmaste halvåret, med enbart 15 procent räknar med personalminskningar.

- Västra Götaland har under de senaste åren haft en mycket positiv sysselsättningsutveckling. Detta har bidragit till att länet idag har en lägre arbetslöshet än i riksgenomsnittet. Om företagens planer inför det närmaste halvåret förverkligas kommer arbetsmarknadsläget förbättras ytterligare, tror Mats Granér.

Optimism inom industrin

Industrin är inne i en uppgångsfas och läget fortsatte under hösten att stärkas jämfört med i våras. Produktionen ökade kraftigt första halvåret i år och har fortsatt att öka även under andra halvåret. Sysselsättningsutvecklingen pekar svagt uppåt samtidigt som företagens lönsamhet har förbättrats. Det finns goda förhoppningar om fortsatt uppgång det kommande halvåret, även om det råder vissa skillnader mellan de olika industribranscherna.

Stämningsläget i fordonsindustrin är fortsatt gott trots att exportefterfrågan dämpats något sedan i våras. Sysselsättningen fortsätter att öka och till våren väntas såväl hemma- som exportmarknaden ta ny fart.

Byggbranschen har stark medvind

Byggkonjunkturen fortsätter att lyfta och branschen ligger nu på ett konjunkturindex som indikerar högkonjunktur. Det gynnsamma läget reflekteras av en stark orderingång och snabb uppgång i byggandet. Konjunkturuppgången väntas fortsätta under våren och allt fler företag planerar då att genomföra nyanställningar.

Brist på arbetskraft inom företagstjänster

Läget inom företagstjänster, inklusive IT-tjänster, är starkare än normalt och det är för närvarande fullt tryck i branschen. Faktureringarna ökade mycket kraftigt i våras och under det senaste halvåret har efterfrågan stärkts ytterligare. För att möta den högre efterfrågan har en stor andel av företagen nyanställt personal. Inom det kommande halvåret räknar mer än hälften av företagen med att öka personalstyrkan. Brist på branschkompetent arbetskraft risker dock att hålla tillbaka sysselsättningsutvecklingen och hämma tillväxten. Två tredjedelar av företagen uppger att de inte kan hitta den kompetens de efterfrågar.

Bättre läge för handeln

Läget för sällanköpshandeln har stärkts betydligt sedan i våras och är nu starkare än normalt. Försäljningen har ökat kraftigt och lönsamheten uppges vara något bättre. Till våren har handlarna förväntningar på att lönsamheteten ökar ytterligare.

Konjunkturen varierar inom Västra Götaland

Med ett konjunkturindex på +30 sticker Göteborgsregionen ut med det klart starkaste konjunkturläget. I Fyrbodal har konjunkturindex förbättrats rejält sedan i våras, från +7 till +16. Även Sjuhärad hamnar på ett index +16. Skaraborg befinner sig ett snäpp lägre på konjunkturkurvan ned ett index på +10. I samtliga delregioner förväntas en fortsatt konjunkturuppgång det kommande halvåret.

- Göteborgsregionens näringsliv tycks för närvarande vara inne i en mycket positiv trend. Ett tecken på detta är att näringslivets omsättning det senaste året ökat betydligt snabbare än riksgenomsnittet och än i de övriga storstadsregionerna, menar Mats Granér.

Konjunkturindex
Vår 2015  Höst 2015 Vår 2016 (prognos)
Västra Götaland +14 +23 +34
Göteborgsregionen +21 +30 +41
Sjuhärad +13 +16 +31
Skaraborg +5 +10 +19
Fyrbodal +7 +16 +23

Göteborgsregionen- hett i fordonsbranschen

Näringslivet i Göteborgsregionen präglas av en spirande optimism. Samtliga branscher redovisar lägen som är starkare än normalt. Bland industrins delbranscher har läget inom transportmedelsindustrin förbättrats markant. Konjunkturindex för fordonsindustrin har ökat från +23 till +59 vilket innebär att det råder högkonjunktur i branschen. Även byggverksamheten i Göteborgsregionen går på högvarv – konjunkturindex har ökat från +23 i våras till +62. Byggbolagen räknar med en fortsatt konjunkturuppgång det kommande halvåret. Övriga branscher som sticker ut med ett mycket gott konjunkturläge är företagstjänster och sällanköpshandel. Inom företagstjänster förväntas en fortsatt stark uppgång det kommande halvåret.

Sjuhärad- byggbransch på frammarsch

Konjunkturläget i Sjuhärad har fortsatt några hack uppåt jämfört med vårens undersökning. Det är fortsatt byggbranschen som går starkast med ett konjunkturläge som är bättre än normalt. Såväl industrin som sällanköpshandeln stärktes något och befinner sig i en normalkonjunktur. Optimismen inför det kommande halvåret är stor, konjunkturindex förväntas öka från +16 till +31.

Skaraborg- tror på bättring

Konjunkturläget i Skaraborg har bara stärkts marginellt och är fortsatt svagast i Västra Götaland. Bedömningen hålls tillbaka av industrin som ligger kvar på ett konjunkturindex nära noll medan byggbranschen och sällanköpshandeln stärkts och noterar hyggligt starka konjunkturlägen. Inför våren 2016 förväntas konjunkturen stärkas rejält, från +10 till +19.

Fyrbodal- bättre läge för industrin

Läget för Fyrbodals näringsliv har stärkts något sedan i våras och läget är något starkare än normalt. Den största förbättringen har skett inom industrin, där lönsamheten har ökat rejält. Byggkonjunkturen har vänt uppåt det senaste halvåret och ytterligare förbättring är att vänta till våren. Även inom sällanköpshandeln har läget förbättrats något. Uppgången det kommande halvåret förväntas bli måttlig, från +16 till +23.

Konjunkturbarometern i sin helhet finns på www.vgregion.se/konjunktur

# # #

Konjunkturindex kan variera från –100 till +100. Värdet 0, med en toleransgräns på ±15 innebär en s.k. normalkonjunktur. –100 anger en nattsvart lågkonjunktur och +100 står för en överhettad högkonjunktur. Gränserna för lågkonjunktur och högkonjunktur kan schablonmässigt sättas till index –40 respektive +40. Konjunkturbarometern för Västra Götaland bygger på en webb/postenkät till drygt 1 000 företag inom tillverkningsindustri, byggverksamhet, företagstjänster, bilhandel, transport och logistik, sällanköpshandel, och partihandel. Undersökningen, som ger en totalbild för hela Västra Götaland, har dessutom brutits ned på de fyra delregionerna Göteborgsregionen, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Höstens mätning – där svaren från företagen har samlats in från mitten av september till slutet av oktober – avser en nulägesbeskrivning för hösten i år och en prognos för första halvåret 2016. Konjunkturbarometern för Västra Götaland görs av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Mats Granér 
Chef enheten samhällsanalys
mats.graner@vgregion.se
070-570 09 34


Bifogade filer

 tabell

 Release

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se