Regionutvecklingsnämnden medfinansierar 650 000 kronor till projektet Women in Tech – Venture Studio. Det drivs av Women in Tech (WIT) – Gothenburg, en ideell förening som arbetar för att skapa en jämlik tech-bransch. Syftet är att utveckla ett startup-program med fokus på tidiga bolag inom teknisk innovation som ökar kvinnors hälsa och välmående - det som idag kallas Femtech.

Studenter vid teknisk högskola labbar i skyddskläder. Fotograf/Källa: breddabilden.se

- Kvinnor är underrepresenterade inom techbranschen. En satsning på Femtech ökar fokus på kvinnors hälsa och möjliggör fler kvinnor inom techindustrin, säger Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Inom programmet ska nystartade teknikbolag med en produkt eller tjänst som bidrar till att öka kvinnors hälsa och välmående matchas ihop med en tekniskt kunnig advisory board som har kunskaper anpassade för den kompetens som bolaget behöver. Under nio månader får bolagen hjälp att med en teknisk vision, produktstrategi samt teknisk tillämpning som matchar affärsidé med det problem man tänker lösa. Målet är att öka innovationsgraden hos bolag och göra dem konkurrensmässiga på en global marknad, samt öka teknisk innovation inom Femtech-området. Syftet är också ett kontinuerligt lärande där startups och rådgivare vrider och vänder på tekniken tillsammans och hittar nya innovativa användningsområden.

Femtech är en ung sektor i snabb utveckling, nära besläktad med healthtech fast med relativt få aktörer i världen. Västra Götaland har med sin välutvecklade life science-bransch, akademiska bredd samt innovationskultur, goda förutsättningar att bli en plattform inom femtech.

Kvinnors hälsa har länge varit en försummad marknad men med en stor potential. Frågor kopplade till kvinnors hälsa har präglats av bristande kunskap, bland annat till följd av kvinnors underrepresentation i medicinska studier. Detta ger till viss del en förklaring till varför bolag som tillgodoser kvinnors hälsobehov, endast utgör en marginell del av det globala techområdet, trots att kvinnor representerar halva jordens befolkning. Det här vill Femtech-området råda bot på.

Projektet ligger väl i linje med regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 och knyter an till den långsiktiga prioriteringen ”Stärka innovationskraften”, där insatser för att öka entreprenörskap och innovation särskilt lyfts fram. Projektet bidrar också till målet om stärka innovationskraften – för ett konkurrenskraftigt näringsliv – i regionutvecklingsnämndens detaljbudget 2022 där insatser kopplat till kvinnors entreprenörskap samt förmågan att stimulera innovation är prioriterat.

Läs mer:

Woman in tech Gothenburg

Näringsliv - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Kontakt:

Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden
Tel: 070 - 867 16 21

Sophia Litsne, ansvarig handläggare avdelning näringsliv
Tel: 070 - 630 91 36

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, den regionala utvecklingsstrategin 2021-2030, program för hållbar utveckling och olika EU-program.
I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.
Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksskolor, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar finns på www.vgregion.se/run

Följ oss på LinkedIn Regional utveckling: Overview | LinkedIn

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

​Följ oss på Twitter twitter.com/VGR_regionalutv

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99