Psykisk ohälsa är ett stort och ökande folkhälsoproblem och den beräknas kosta 4 procent av Sveriges BNP årligen. 2012 utarbetade Socialdepartementet därför PRIO-mål, riktade insatser inom området psykisk ohälsa där en prioriterad målgrupp är barn och unga. Närhälsans Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa har i samverkan med sex stadsdelar i Göteborg och Karolinska Institutetsedan 2011 genomfört en forskningsstudie på effekterna av två olika föräldrastöd.

Media är välkomna att ta del av forskningsresultaten den 3 maj i Götheborgssalen, Lilla Bommen 1-2 i Göteborg, klockan 08.30-12.00.
Efter avslutad tvåårsuppföljning presenteras där de slutliga resultaten av professor Ata Ghaderi, vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Forskningen i Göteborg visar goda resultat och därför fortsätter Närhälsans Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa arbetet med att implementera FCU i verksamheter som möter familjer med behov av stöd.

Bakgrund

Att ge stöd till föräldrar är en av de viktigaste insatserna för att minska psykisk ohälsa hos barn och unga. Studien i Göteborg har tittat på effekten av det individuella föräldrastödet Family Check-up och ett Internetbaserat föräldrastödsprogram, iKomet. Forskningen i Göteborg visar goda resultat och därför fortsätter Närhälsans Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa arbetet med att implementera FCU i verksamheter som möter familjer med behov av stöd. Resultaten visar bland annat på att föräldrarna upplever att konflikter och trots minskar. Studien visar också en ökning av värme och öppenhet hos familjerna och förbättring av kamratrelationer

Sex stadsdelar har medverkat och sammanlagt har 231 familjer deltagit. I studien har föräldrar med barn i åldrarna 10-13 ingått och både föräldrar och barn har följts upp under två år. Föräldrar som har medverkat i studien har bland annat sökt för att de upplevde mycket konflikter och trots hemma. Exempelvis problem vid sänggående och matsituationer. En del föräldrar upplevde även att barnet hade problem i skolan och med kamratrelationer.

Sedan tidigare forskningsstudier vet vi att vanligt förekommande gruppbaserade föräldrastödsprogram där föräldrar träffas i grupp har effekt på barns psykiska hälsa. Studien i Göteborg har nu kompletterat dessa resultat med ett individuellt stöd och ett stöd via Internet. Tack vare studien i Göteborg kan familjer idag ha större valmöjlighet i vilket stöd de är i behov av och ger samtidigt verksamheter ett större utbud av evidensbaserat föräldrastöd.


För ytterligare information, kontakta

Marie Glas Kullbratt Områdeschef Utvecklingscentrum för Barns Psykiska Hälsa 070-600 65 14


 


Bifogade filer

 Program

Presskontakter

Victor Friberg

Presskommunikatör

victor.friberg@vgregion.se

   0722-015549