Med Utredningen om vissa ersättningsfrågor (Ju 2021:04) gavs möjlighet att föreslå en så kallad oavvislig ersättningsrätt, en garanterad minimiersättning vid streaming som inte kan förhandlas bort. En möjlighet som inte tagits tillvara och viktig tid har nu förlorats. Utan rimliga ersättningar vid streaming riskerar musikers villkor att försämras ytterligare. Det menar Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), som representerar närmare 50 000 artister och musiker.

 

Musik konsumeras mer än någonsin, men utövarna får en allt mindre del av totalintäkterna. Tidigare inkomstkällor, inte minst fysiska produkter, har försvunnit utan att andra likvärdiga har tillkommit. Under pandemin har musikbolagen gjort sitt bästa år någonsin på global nivå och i Sverige har intäkterna från strömmad musik fortsatt att öka kraftigt. Under samma period har många musiker haft svårt att försörja sig och tvingats söka sig till andra yrken.

Förväntningarna var stora när regeringen tillsatte ersättningsutredningen som gav möjlighet till analys av det förändrade landskap som utövande musiker och artister befinner sig i. SAMI välkomnade utredningen och en uppdaterad lagstiftning.

- Det var hög tid för ett helhetsgrepp i frågan om hur lagstiftningen skulle kunna anpassas till en alltmer digitaliserad värld med nya affärsmodeller. Men utredningen saknar förslag på verkningsfulla åtgärder såväl som en igenkännbar verklighetsbeskrivning och djupare analys. Den bygger snarare på resonemang som de stora tech-bolagen brukar föra fram, vilket är mycket frustrerande, säger Jan Granvik, ordförande i SAMI:s styrelse.

- Vi ser inte det här som ett seriöst försök att ta tag i de uppenbara problemen. I en tid då reformbehovet är stort, akut och uppenbart kan man bara se utredningen som ett haveri. Det är ett svek mot de artister och musiker som ligger bakom den musik som konsumeras, säger Stefan Lagrell, vd för SAMI.

Redan Konstnärspolitiska utredningen slog fast att den digitala utvecklingen gör det svårare för utövare och upphovsmän inom alla konstformer att ta betalt för sina verk och prestationer. Detta gäller i synnerhet för musiker. Utredaren anser ändå att det inte behövs några substantiella förändringar.

SAMI menar att man borde undersöka behoven för landets musiker och artister på riktigt, samt identifiera olika sätt att säkerställa skälig ersättning. Förebilder för den typen av utredningar finns i andra länder, inte minst Storbritannien där genomförandet av en utredning med omfattande hearings har bidragit till en kraftigt ökad förståelse för problemens omfattning.

Jan Granvik fortsätter:

- Utredaren utgår från en missvisande beskrivning av musikmarknaden. Vi vill uppmana justitieminister Morgan Johansson och kulturminister Jeanette Gustafsdotter att slänga hela utredningen, och tillsätta en helt ny och seriös streamingutredning liknande den i Storbritannien.

Sverige är EU:s ledande musikexportland, och en av de största streamingtjänsterna för musik drivs av ett svenskt bolag. Med detta följer ett stort ansvar. Åtgärder som vidtas i Sverige kommer att påverka långt fler än svenska musiker och artister, och dessutom påverka bilden av Sverige internationellt. De stora streamingplattformarna har idag en monopolliknande ställning medan skäliga ersättningar till musiker som skapar innehållet har uteblivit helt. Den negativa spiralen med allt skevare villkor i musikbranschen måste motverkas menar SAMI.

- Musiker och konstnärer måste kunna få skäligt betalt när det som de har skapat konsumeras. Det handlar om att värna enskilda personers möjligheter till försörjning, ett rikt kulturliv – och det som kallats det svenska musikundret, säger Stefan Lagrell.

Läs utredningen från Storbritannien:
House of Commons, Digital, Culture, Media and Sport Committee
Economics of music streaming

SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) grundades 1963 och är den kollektiva förvaltningsorganisationen i Sverige som bevakar artister och musikers rättigheter inom ramen för både svensk och internationell lagstiftning. SAMI representerar närmare 50 000 artister och musiker, och samlar in upphovsrättslig ersättning till medlemmarna när deras musik framförs offentligt, både nationellt och internationellt. Bara i Sverige betalar cirka 36 000 musikanvändare för att få använda musik i sin verksamhet. Internationellt har SAMI 66 avtal i 53 länder, vilket gör SAMI till den organisation som har högst antal aktiva avtal för artister och musiker över hela världen. SAMI arbetar ständigt för att förbättra effektiviteten och noggrannheten i insamlingen, såväl i Sverige som internationellt, för att öka intäkterna för utövare.

www.sami.se

Presskontakter

Ninni Grufvman

Pressansvarig

ninni.grufvman@sami.se

08 453 34 52

   0730 22 39 39