- Det är glädjande att länets viktigaste prioritering Göteborg - Borås finns kvar med byggstart i perioden 2025- 2027, liksom åtgärder för Trollhätte kanal. För övrigt konstaterar Västra Götalandsregionen att hårda prioriteringar föreslås och ser allvarligt på att förslaget har lyft ut åtgärder som ligger i gällande plan. I regeringens direktiv framgick tydligt att den ska genomföras och det framhåller även Västra Götalandsregionen i sitt remissyttrande till nationell plan för de kommande årens transportinfrastruktur 2022-2033.

VGR föreslår att regering och riksdag verkar för utökad ram för nya stambanor och för större projekt. Fotograf/Källa: Shutterstock

- I fredags fick vi det positiva beskedet att Northvolt och Volvo Cars valt Göteborg och Västra Götaland för den nya batterifabriken. Som ansvariga för regional utveckling bidrar vi på olika sätt till att underlätta den industriella omställningen. Nu är det upp till regeringen att snabbt fatta beslut om kraftfulla investeringar i transportinfrastrukturen för att klara hållbara transporter och kompetensförsörjningen, säger Johnny Magnusson (M), ordförande regionstyrelsen.

Det nationella förslaget innebär i stort en del omprioriteringar och samtidigt en del nysatsningar. Den största förändringen på nationell nivå handlar omfattande satsningar för Norrland med både förbättrad malmbana och rejäla vägupprustningar i Skellefteå. Nu krävs samma fokus på Västsverige.

I remissyttrandet föreslår VGR att regering och riksdag verkar en utökad ram med en alternativ finansieringsmodell som nödvändig för bland annat nya stambanor men också andra större projekt för en utvecklad infrastruktur som bättre kan möta industrins behov.

Att Göteborg – Borås fortfarande ingår i förslaget är positivt och VGR betonar vikten av byggstart 2025–2027. VGR markerar samtidigt betydelsen av att det så kallade ”Förstärkningsalternativet” läggs till i planförslaget.

- En järnvägssatsning från Göteborg till Borås möjliggör uppemot 20 miljoner kollektivtrafikresenärer per år på sträckan om förstärkningsalternativet också görs, det skulle drastiskt skulle minska köerna till och från Göteborg. Att satsningen inkluderar järnväg till Landvetter flygplats gör satsningen än mer angelägen, säger Johnny Magnusson.

Med Göteborgs hamn som Skandinaviens viktigaste hamn behöver hållbara godstransporter fortsatt utvecklas. Med Västlänken som kommer stå färdig 2026 skapas nya möjligheter vilket också lyfter behov av fler järnvägssatsningar i Västsverige.

Att 2 av 5 kapacitetshöjande åtgärder för Västra stambanan har skjutits fram utanför plan är inte bra men än allvarligare är att det saknas förslag på hantering av de nödvändiga två extraspåren mellan Göteborg och Alingsås. Västra stambanan har sedan flera år allvarlig kapacitetsbrist och hindrar en hållbar pendling och utveckling av miljövänliga godstransporter till Göteborgs hamn. Det är något som Västsveriges industri efterfrågar och behoven ökar med nya etableringar.

- En utebliven satsning på utbyggnad till fyra spår Göteborg – Alingsås på Västra stambanan skapar en ohållbar situation, och begränsar Sveriges ekonomiska utveckling, då kapacitetstaket är nått både vad gäller gods- och persontransporter, säger Helén Eliasson (S), vice ordförande regionstyrelsen.

Regering uppmanas att lyfta tillbaka investeringar på Kinnekullebanan, som tidigare funnits med i nuvarande plan. Av de regionala järnvägarna bör Södra Bohusbanan prioriteras och för att stråket ska kunna fortsätta att växa hållbart behöver banan få utökad kapacitet och kortare restider.

VGR ser också allvarligt på att det mindre vägnätet ytterligare kommer försämras, det kan i många fall ha en avgörande roll för näringsliv och boende.

I planförslaget saknas även uttalade satsningar på gränsöverskridande infrastruktur.

- Sträckan Oslo-Göteborg bör ligga kvar som brist. Om resten av sträckan Skälebol-Kornsjö utreds har vi möjligheten att nyttja den höga medfinansiering som finns från EU, menar Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

VGR saknar även synlig koppling mellan planförslaget och regionala ambitioner och målsättningar för en bättre kollektivtrafik, såväl storstadsåtgärder som mer järnvägssatsningar saknas.

En transporteffektiv åtgärd skulle kunna vara en särskilt riktad pott för storstadsåtgärder i nationell plan där investeringsmedlen även ska kunna nyttjas till strategiska depåer och inköp av spårfordon.

VGR är enig i sina prioriteringar och som ett förtydligande av detta så skrivs yttrandet under av både regionen och de fyra kommunalförbunden.

VGR och andra remissinstansers yttranden ska lämnas in till regeringen senast den 28 februari i år.

Kontakt:

Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande tel: 0730-98 48 00

Helen Eliasson, regionstyrelsens vice ordförande tel: 0761-41 02 69

Kristina Jonäng, ordförande i regionutvecklingsnämnden tel: 070-867 16 21

Max Falk, infrastrukturstrateg tel: 070-470 05 88

Läs mer:

Västra Götalandsregionens remissyttrande

Nationell plan - Trafikverket

Remissmöten - Regeringen.se (Kristina Jonäng medverkar 10/2 i ett remissmöte med infrastrukturdepartementet om VGR:s prioriteringar)

 

Regionstyrelsen består av 15 heltidsarvoderade ledamöter och är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den ska vara väl informerad om och ha ansvaret för hela regionens utveckling och följa de frågor som kan ha inverkan på dess utveckling. Regionstyrelsen ska företräda regionen utåt och ha uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet. Regionstyrelsen ansvarar även för beredningen av ärenden till regionfullmäktige.

Regionstyrelsens handlingar
Regionstyrelsen ledamöter
Partierna i Västra Götalandsregionen

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99