till regeringen.
Uppdraget var att redogöra för hur bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i den svenska diskrimineringslagen.
Trots ett uttalat stöd för en sådan lagstiftning från nästan alla politiska partier, så har regeringen ännu inte lagt något lagförslag.

Om de lagar vi haft i Sverige sedan decennier hade följts rörande exempelvis kollektivtrafik och nybyggnation, hade vi idag haft ett mycket bättre utgångsläge för att ha ett tillgängligt Sverige.

Och om skolor, arbetsplatser och infrastruktur utformas så att alla medborgare kan nyttja dem, så minskar behovet av kostsamma särlösningar.

Skyddet i de generella socialförsäkringarna riskerar att urholkas till förmån för privata eller arbetslivsrelaterade försäkringar. Konsekvensen blir att en stor grupp medborgare ställs utanför skyddet.

Kort sagt: Utan en inkluderande samhällsplanering kommer utanförskapet aldrig att brytas.

För att få regeringen att komma till skott med diskrimineringslagen, demonstrerar DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder varje torsdag morgon utanför Rosenbad. 


 

Förslag till en hållbar socialförsäkring

Rapporten En socialförsäkring för alla - Handikappförbundens förslag till en hållbar socialförsäkring publicerades den 2 december. Rapporten är skriven på uppdrag av utredningen.

För att skapa förutsättningar för att så många som möjligt ska kunna arbeta utifrån sin egen förmåga, krävs att socialförsäkringarna ger ett fullgott skydd vid ohälsa utan att vara utestängande från arbetslivet. De som aldrig kommer att rymmas på arbetsmarknaden måste också genom försäkringarna garanteras en ekonomisk trygghet och en meningsfull sysselsättning. En av fem personer har en funktionsnedsättning som påverkar den dagliga livsföringen. För många människor leder det också till att arbetsförmågan är begränsad och därmed möjligheten att försörja sig.

Läs hela hela pressmeddelandet från den 2 december på Handikappförbundens webbplats.

Ladda ner rapporten som pdf.  


 

EU stöder människor med funktionshinder

Ledarna för EU:s institutioner träffade den 6 december för första gången det europeiska handikappforumet för att diskutera frågor som rör de uppskattningsvis 80 miljoner invånarna i EU med funktionshinder. Ordförandena José Manuel Barroso (kommissionen), Jerzy Buzek (Europaparlamentet), Herman Van Rompuy (Europeiska rådet) samt kommissionens vice ordförande Viviane Reding, EU-kommissionär med ansvar för rättvisa, träffade representanter för personer med funktionsnedsättning från hela Europa.

I pressmedelandet från Europeiska Kommissionen säger Manuel Barroso att "EU förblir fast besluten att stödja människor med funktionshinder för att de ska kunna utöva alla sina rättigheter och till fullo vara delaktiga i samhället och ekonomin."

Det betonas också att ingen lagstiftning kommer att försenas på grund av krisen. Redan hösten 2012 kommer kommissionen att presentera en tillgänglighetslag för att säkerställa att människor med funktionshinder har tillgång på lika villkor till den fysiska miljön, färdmedel och informations- och kommunikationstjänster.

Läs hela kommissonens pressmeddelande

Läs också pressmeddelande från EDF (European disability forum) 

 

 

Nothing about us, without us

Den 3 december på Internationella funktionshinderdagen hade Handikappförbunden ett arrangemang på Kulturhuset i Stockholm tillsammans med Nordens välfärdscenter. Det var en välbesökt och intressant tillställning som höll en hög nivå på samtal och föreläsningar. Norges handikappförbund och en representant från norska motsvarigheten till Diskrimineringsombudmannen beskrev hur diskrimineringslagen i Norge fungerar sedam otillgänglighet som diskrimineringsgrund skrevs in för två år sedan. Göran Färm, EU-parlamentariker berättade om var diskrimineringsdirektivet befinner sig i EU.

Hela tillställningen sändes över webben och finns kvar att titta på i efterhand.

I samband med Internationella funktionshinderdagen skrev fyra nordiska paraplyer för funktionshinderorganisationer en gemensamt artikel med en uppmaning till till de nordiska regeringarna om att följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedättning.

Brevet finns att läsa på Handikappförbundens webbplats.
 


 

Statsministern retar upp funktionshindersrörelsen

I Svenska Dagbladet den 20 november intervjuas Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden, och statsminister Fredrik Reinfeldt angående diskrimineringslagen. Detta med anledning av att den borgerliga regeringen är splittrad om att utvidga diskrimineringslagen till att även omfatta bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Moderaterna pekar på kostnader medan övriga allianspartier med integrationsminister Erik Ullenhag (FP) i spetsen vill lagstifta 2012.

Statsministern har retat upp funktionshindersrörelsen med sitt uttalande om att det är lätt att känslomässigt hålla med om att tillgängligheten ska öka, men att det är förknippat med stora resursbehov. Han fortsätter:
- Problemet är att man alltid måste ha kontroll över vad man egentligen lovar. Om man säger sig vilja göra en samhällsförändring ska det definieras vad vi behöver för resurser att åstadkomma det.

Läs hela artikeln i Svenska Dagbladet 


 

Bristande stöd till föräldrar

Riksrevisionen publicerade i april 2011 en granskning av hur det samlade stödet till föräldrar till barn med funktionsnedsättning fungerar.
Rapporten lyfter fram den bristande samordningen mellan olika myndigheter och föräldrars tunga ansvar som leder till sjukskrivning och arbetslöshet.

Med anledning av Riksrevisionens skarpa kritik, har regeringen beslutat om en rad omedelbara åtgärder. Minister Maria Larsson presenterade dessa för funktionshindersrörelsen den 1 december i samband med Handikappdelegationens möte.

Uppdrag till Nationellt kompetenscentrum för Anhöriga i Kalmar att inkludera barn med funktionsnedsättning i sitt arbete och utveckla nationellt stöd till anhöriga. Samla in kunskap och sprida. Nätverk ska byggas ut till föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Uppdrag till Folkhälsoinstitutet (FHI) om stöd till föräldrar med barn med omfattande funktionsnedsättningar.
FHI har delat ut medel till två försöksverksamheter - ett i Göteborg kring ökad stressnivå. Ett i Jönköping som ska kartlägga och utvärdera stöd till barn med lindrig utvecklingsstörning. Pågår till maj 2014.

Uppdrag till Socialstyrelsen att skapa en guide på webben om vilka stöd som finns.

Uppdrag till Barnombudsmannen att lyssna till barn med funktionsnedsättning och kartlägga den självupplevda situationen.

Uppdrag till Ungdomsstyrelsen om att genomföra en tematisk studie om situationen för unga med funktionsnedsättning gällande arbete, studier och fritid. 

Riksrevisonens rapport Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning finns att ladda ner eller beställa på Riksrevisionens webbplats. 

 

 

Allt är en kamp

... för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Riksförbundet Attention genomförde under augusti och september en enkätundersökning riktad till sina medlemmar om skolsituationen för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Gensvaret var enormt, drygt 900 personer svarade på enkäten. Svaren visar att elever med funktionsnedsättning inte får det stöd de har rätt till. För att nå en jämlik skola behövs ökade kunskaper och bättre samverkan.

Läs mer på Attentions webbplats 


 

Övrigt 

Många remisser blir det

Handikappförbunden får in många förfrågningar från riksdag, regering och olika myndigheter om att ge synpunkter på lagförslag, utredningar, skrivelser, föreskrifter med mera. Vi prioriterar hårt vilka vi ska svara på, och samlar in medlemsförbundens synpunkter i den aktuella frågan.

Under augusti-november i år kom det in 26 remisser. Tre av dessa har vi lämnat yttranden på:

Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU2011:3)

Diskussionsunderlag angående bedömning av statligt stöd till filmer och annan audiovisuell produktion (Ku2011/1299/MFI)

Departementspromemoria Uppdaterade högkostnadsskydd - öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel (Ds 2011:23).

Samtliga remisser som kommer in och de remissyttranden som avges, finns löpande att hitta på Handikappförbundens webbplats

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Funktionsnedsättning - och kampen för inkludering

För andra gången kommer en världskonferens om socialt arbete och social utveckling att genomföras. Konferensens namn är Social Work Social Development 2012: Action and Impact och kommer att äga rum i Stockholm mellan 8 och 12 juli 2012.

Konferensen är tänkt att vara mötesplats för beslutsfattare, socialarbetare, forskare och studenter för att utbyta erfarenheter och för diskutera ett hållbart välfärdssystem för framtiden.

Under rubriken Mänskliga rättigheter och social jämlikhet är ett prioriterat tema Funktionsnedsättning – och kampen för inkludering, där bland annat fattigdom och funktionsnedsättning diskuteras.

Mer info finns att läsa på www.swsd-stockholm-2012.org/se/Welcome_se.aspx  

Presskontakter

Monica Klasén McGrath

Pressansvarig

monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se

   0708854265

Nicklas Mårtensson

Generalsekreterare

nicklas.martensson@funktionsratt.se

08-546 404 23