Regionutvecklingsnämnden har idag beslutat om drygt en miljard kronor i detaljbudget för 2022. Den präglas av återstart efter pandemin och har fokus på regionfullmäktiges mål att stärka innovationskraften, bygga kompetens och knyta samman Västra Götaland. En stor del går till insatser inom elektrifiering, digitalisering, cirkulära affärsmodeller och fullföljda studier. Det klimatstrategiska arbetet genomsyrar samtliga mål och fokusområden i budgeten.

Regionens Hus Göteborg Fotograf/Källa: VGR

- Detaljbudgeten ger en unik genomförandekraft för att uppnå en hållbar utveckling och rusta Västsverige när det gäller jobb och kompetensutveckling. Klimatomställningen står i fokus för många insatser, där elektrifiering och digitalisering och ett mer cirkulärt tänkande inom näringsliv är viktiga fokusområden. För att bättre klara av ungdomars behov av att fullfölja sina studier stärker vi insatserna och är ett nära arbete som sker ihop med kommunerna, säger Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden.

Samverkan är nyckeln - kompetenserna måste förnyas

Detaljbudgeten ska med sina insatser bidra till att göra Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. I genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin 2021-2030 är fyra kraftsamlingar i fokus för att snabba på en hållbar omställning: elektrifiering, digitalisering, cirkulära affärsmodeller och fullföljda studier. En stor del av omställningen sker i samverkan mellan sektorer och aktörer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för att möta det omfattande förändringstryck som den breda tekniska utvecklingen ställer på kompetensförsörjning och kompetensomställning inom olika branschområden.

Stärkta satsningar på elektrifiering av fordonsindustrin

Elektrifieringen av såväl industriella processer som elektrifieringen av transportsystemet är de största klimatpåverkande åtgärderna och en stor del av insatserna under kommande år handlar om att arbeta för ökad elnätskapacitet och kraftfullt ökad produktion av förnybar el. Ett insatsområde är att stötta omställningen hos industrin, exempelvis produktion av vätgas från förnybar el.

Elektrifieringen av transporter innebär en stor och snabb omställning av fordonsproduktionen och arbetstillfällen i Västsverige. Fler satsningar kan komma att behövas - insatser för att attrahera etableringar som stärker elektrifiering av fordonsindustrin och få in nödvändig kompetens från andra länder. Med start 2022 och minst fyra år framåt planeras en särskild finansiell prioritering av kompetensomställning och andra strategiska investeringar inom området.

Kontakt:
Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden
Tel: 070-867 16 21
E-post: kristina.jonang@vgregion.se

Budgethandlingar på hemsidanDetaljbudget 2022 Regionutvecklingsnämnden 

Fakta: I regionutvecklingsnämndens budget ingår även medel för att driva naturbruksgymnasier och folkhögskolor, finansiera Film i Väst och Turistrådet Västsverige. Utöver finns ett statligt anslag för regionala tillväxtåtgärder på 66 miljoner kronor. 87 miljoner kronor går till investeringsåtgärder i infrastruktur och bredband. En majoritet av dessa riktas till infrastruktur för att snabba upp elektrifieringen av transportsystemet genom ett regionalt stöd som kan komplettera och stärka upp statliga stöd.

 

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, den regionala utvecklingsstrategin 2021-2030, program för hållbar utveckling och olika EU-program.
I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.
Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksskolor, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar finns på www.vgregion.se/run

Följ oss på LinkedIn Regional utveckling: Overview | LinkedIn

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

​Följ oss på Twitter twitter.com/VGR_regionalutv


Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99