Högskoleverket har beslutat att ge Södertörns högskola examensrättigheter på forskarnivå inom fyra områden. Södertörns högskola likställs därmed i praktiken med ett universitet inom områdena historiska studier, miljövetenskapliga studier, kritisk kulturteori samt politik, ekonomi och samhällets organisering. Inom dessa områden finns en stor andel av högskolans undervisning och forskning.

Högskoleverket har beslutat att ge Södertörns högskola rättighet att examinera på forskarnivå inom fyra områden.

– Det är mycket glädjande att Södertörns högskola nu har rätt att examinera även på forskarnivå, säger rektor Ingela Josefson. Nu går vi in i ett nytt skede. 

– Vid Södertörns högskola finns en stor samlad kompetens. Vi får nu examensrättigheter som motsvarar detta. I praktiken blir vi nu ett universitet.

Prorektor Bengt Jacobsson, som har varit ansvarig för frågor om forskning och forskarutbildning, gläds också åt beskedet:

– Många medarbetare vid högskolan - lärare, forskare och forskningshandläggare - har lagt ner så mycket tid och energi på arbetet med ansökningarna, och det är fantastiskt att vi nu får lön för mödan.

Kraven från Högskoleverket för att få examensrättigheter på forskarnivå är mycket höga, bland annat ska lärosätet ha minst tio kompetenta handledare (docenter eller professorer) och 15 doktorander inom varje område. Samtliga krav uppfylls inom alla fyra områden där högskolan ansökt.

– Nu har vi uppnått ett viktigt mål för Södertörns högskola och går vidare, avslutar Ingela Josefson som den 30 juni avslutar sitt rektorsuppdrag med att nå denna milstolpe.

I praktiken ett universitet
Södertörns högskola har ända sedan starten haft som ambition att bli ett av de främsta lärosätena i landet och få universitetsstatus. Att Högskoleverket nu beviljar ansökningarna om examensrätt på forskarnivå, ger Södertörns högskola samma rättigheter som ett universitet inom de fyra områdena: historiska studier, miljövetenskapliga studier, kritisk kulturteori samt politik, ekonomi och samhällets organisering.

De nio ämnen som initialt kommer att kunna starta forskarutbildningar är historia, etnologi, medie- och kommunikationsvetenskap, filosofi, estetik, miljövetenskap, företagsekonomi, sociologi och statsvetenskap. Inom beviljade områden har högskolan dessutom möjlighet att starta forskarutbildningar inom ytterligare ämnen, och det är högskolan självt som bestämmer om och när detta kan ske.

Stor förenkling för doktorander
Den praktiska innebörden av besluten är att högskolans doktorander kommer att kunna genomföra hela sin forskarutbildning och disputera vid Södertörns högskola. Hittills har de haft sin handledning och anställning vid Södertörns högskola, men varit antagna vid ett annat lärosäte. Besluten innebär med andra ord stora förenklingar och förbättringar för doktoranderna. 

De doktorander som idag finns i systemet kommer att slutföra sin forskarutbildning vid det lärosäte där de är antagna. Högskolan kommer även framöver att samarbeta när det gäller doktorander vid andra lärosäten, framförallt inom ämnen där högskolan inte har egna rättigheter.

Rektor Ingela Josefson betonar vikten av ett även fortsättningsvis gott och nära samarbete med andra lärosäten:

– Vi kommer att fortsätta vårt aktiva samarbete med andra lärosäten, men i fortsättningen på lika villkor.

Besluten innebär ett lyft för Östersjö- och Östeuropaforskningen som är mycket betydelsefull vid Södertörns högskola. Inom samtliga områden som nu får examinationsrätt är forskningen som är inriktad mot Östersjöområdet och Östeuropa mycket stark. Många av högskolans doktorander finns vid forskarskolan BEEGS (Baltic and East European Graduate School).

Fler starka forskningsområden
Utöver de fyra områden som nu fått examensrättigheter på forskarnivå finns ytterligare en rad starka ämnen och forskningsmiljöer vid Södertörns högskola. I framtiden kommer dessa antingen att kunna ansöka om rättigheter inom ett eget område, eller så kan enskilda ämnen knyta sig till ett område där högskolan redan har rättigheter.

Beskrivning av de områden som får examensrättigheter på forskarnivå

Historiska studier
Historiska studier är ett humanistiskt område där samhälle, kultur och kulturarv studeras ur olika aspekter och med utgångspunkt i olika ämnestraditioner. Gemensamt för området är att det omfattar empiriska vetenskaper med fokusering på långa tidsperspektiv. Här finns en livaktig forskningsmiljö med en stor vetenskaplig bredd. Fyra gemensamma vetenskapliga profiler binder samman hela området, som en gemensam vetenskaplig grundval. Det är Östersjö- och Östeuropaforskning, genusperspektiv, samtidshistoria, samt forskning kring kulturarv och kulturella processer. Området har i första hand examensrätt på forskarutbildningsnivå för ämnena historia och etnologi.

Kritisk kulturteori
Kritisk kulturteori är ett område som ägnar sig åt ett teoretiskt präglat och kritiskt motiverat studium av kulturella, meningsbärande företeelser. Området omfattar i ett första skede tre ämnen: medie- och kommunikationsvetenskap (MKV), filosofi och estetik. I centrum för forskningen står litterära och filosofiska texter, konstverk och medialiseringsformer. Forskarna inom området förenas av en gemensam föreställning: idén att humaniora är den plats där det mänskliga samhället granskar sig självt och blir medvetet om sig självt. Området har byggt upp en gemensam teoretisk plattform där modern kritisk teori, kontinental filosofi, hermeneutik, genusteori och postkoloniala studier ingår.

Miljövetenskapliga studier
Södertörns högskola har antagit utmaningen att integrera naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ansatser för att skapa ett modernt, tvär- och mångvetenskapligt område – Miljövetenskapliga studier. Här kombineras angreppssätt och metoder från olika discipliner för att nå en fördjupad kunskap och förståelse om miljö- och naturresursproblems orsaker, omfång och hantering. Forskningen är strukturerad i tre angränsande och samverkande teman: Miljöförändringar och ekologiska processer, Miljö och utveckling samt Environmental governance. Geografiskt sträcker sig intresseområdet från Sverige till internationell forskning inom Östersjöområdet men även till ett flertal projekt i framförallt Afrika och Sydamerika.

Politik, ekonomi och samhällets organisering
Inom området Politik, ekonomi och samhällets organisering studeras förändringar och sammanflätningar i det moderna samhällets institutioner, i dess organisering och i människornas vardag. Samhällets organisering, legitimering och reglering i vid mening står i fokus. Forskningsfältet har utvecklats i ett växelspel mellan ämnena företagsekonomi, sociologi och statsvetenskap. Forskarna inom området studerar många olika slags organisationer – exempelvis stater, internationella organisationer, företag, och frivilligorganisationer – och dessa organisationers relationer både till varandra och till människors levnadsvillkor. Studierna sker på tre sammanflätade samhälleliga plan: det institutionella, det organisatoriska och det mellanmänskliga.

Kontakt
Eleonor Björkman, informatör vid Södertörns högskola: 08-608 50 62, 070-286 13 32, eleonor.bjorkman@sh.se

Presskontakter

Jenny Tirén Berg

Kommunikatör

jenny.tiren.berg@sh.se

   072-236 05 43

Sophia Nilsson

Forskningskommunikatör

sophia.nilsson@sh.se

08-6084000

0722-101453

Emma Williams

Forskningskommunikatör

emma.williams@sh.se

0722088876