Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade vid sitt sammanträde på torsdagen bland annat om att ge ansvarig tjänsteperson i uppdrag att, i samverkan med NU-sjukvården, skyndsamt ta fram förslag för att säkerställa fortsatt tillgång till nära specialiserad vård i Fyrbodal samt att återkomma med förslag till omhändertagande av de rekommendationer som framförs i rapporten ”Översyn av utbudsstrukturen inom norra hälso- och sjukvårdsnämndens område, utifrån befolkningens behov”.

Drift av närsjukhusen i Fyrbodal i egen regi

Med anledning av den avbrutna upphandlingen av den öppna specialiserade vården vid närsjukhusen i Lysekil, Strömstad och Bäckefors beslutade nämnden idag att ge ansvarig tjänsteperson i uppdrag att i samverkan med företrädare för NU-sjukvården för att skyndsamt ta fram förslag för att säkerställa fortsatt tillgång till nära specialiserad vård i Fyrbodal med fokus på de medicinska specialiteter som idag erbjuds vid de tre närsjukhusen.

För norra hälso- och sjukvårdsnämnden är det väldigt viktigt att kunna säkerställa att öppen specialiserad vård kan erbjudas på de tre orterna. Därför för nämnden en dialog med NU-sjukvården för att se om de kan ta över uppdraget initialt.

Nio rekommendationer för en god, nära och jämlik vård

I norra hälso- och sjukvårdsnämndens område finns särskilda behov kopplat till de lokala förutsättningarna som utbudsstrukturen behöver svara mot: områdets vårdbehov präglas av en relativt äldre befolkning, stora geografiska avstånd samt säsongsvariationer. Detta har föranlett att nämnden har gjort en omfattande översyn av utbudsstrukturen som nu utmynnat i nio rekommendationer nedan som en enig nämnd ställde sig bakom.

  1. Förstärk den akuta prehospitala vården med fokus på områden med längst responstid.
  2. Skapa mobila närsjukvårdsteam med utgångspunkt i primärvården i hela norra hälso- och sjukvårdsnämndens område.
  3. Permanenta välfungerande arbetssätt från Samverkande sjukvård och inkludera i ordinarie verksamhet, uppdrag och avtal.
  4. Skapa jämlika förutsättningar för att kunna ta del av det digitala vårdutbudet.
  5. Vidta åtgärder för rekrytering och bibehållande av kompetens med utgångspunkt i landsbygdens unika förutsättningar, och undanröj onödiga hinder till kompetensförsörjning.
  6. Förstärk vårdcentralernas roll i att tillgodose invånarnas behov av hälso- och sjukvård under kvällar och helger samt av öppen specialiserad vård.
  7. Anpassa närsjukhusens roll, lokalisering och organisering utifrån lokala förutsättningar, inklusive kompetensförsörjningsmöjligheter och patientvolymer.
  8. Utveckla en utbudspunkt på primärvårdsnivå som förbättrar tillgängligheten till NÄL:s akutmottagning.
  9. Förbättra tillgängligheten till akutsjukvård för invånare med längst avstånd till befintliga utbudspunkter.

Ansvarig tjänsteperson i norra hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att, senast inför sammanträdet den 30 september, återkomma med förslag till omhändertagande av rekommendationerna.

 

Sammanträdets handlingar

Norra hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter

Kontaktpersoner:
Linda Jansson (M), ordförande norra hälso- och sjukvårdsnämnden, tel. 070 - 216 13 79
Ulrika Söderlund, ansvarig tjänsteperson för norra hälso- och sjukvårdsnämnden, tel. 072 – 542 42 39

Kommunikatör: Thomas Schulz Rohm, Koncernkontoret, 070 - 020 79 72

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götalandsregionen.

Nämnden företräder dig som bor i Bengtsfors, Dals-Ed,  Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål.

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktionsnedsättning​.

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se