Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) beslutade vid sitt sammanträde på onsdagen bland annat om att inrätta ett regionalt donationscentrum och en fortsatt finansiering av SRHR-bussen under 2023.

Regionalt donationscentrum bildas

HSS godkänner bildandet av Regionalt Donationscentrum Väst (RDC Väst). Donationscentrat får sin organisatoriska hemvist vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) och kommer att verka i hela Västra Götalandsregionen och även inkludera Hallands sjukhus i Varberg.

I Sverige finns i nuläget endast ett RDC. Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland etablerade detta under 2018, och erfarenheterna har varit positiva.

Transplantation av vitala organ är en etablerad verksamhet som såväl är livräddande, förbättrar livskvalitet som ger hälsoekonomiska vinster. Organdonation är en förutsättning för att transplantationer kan genomföras.

Varje avliden donator kan rädda/hjälpa upp till åtta individer. En transplantation kan vara direkt livräddande (hjärta, lungor, lever) och/eller leda till ett liv med högre livskvalitet och minskat lidande.

HSS avsätter 3 miljoner kronor för verksamheten under 2022 och 6,1 miljoner kronor för 2023.

SRHR-bussen får fortsatt stöd under 2023

SRHR-bussen är en mobil mottagning för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som drivs av Sexualmedicinskt centrum i ett tätt samarbete med Kunskapscentrum för sexuell hälsa.

SRHR-bussens verksamhet påverkades av covid-19-pandemin med prioriteringar och anpassningar av verksamheten som följd. Sedan hösten 2021 har SRHR-bussen återupptagit sin ordinarie verksamhet i stor utsträckning. Bussen har bland annat rullat enligt ett ”bokbusskoncept” vilket innebär att den funnits på plats på regelbunden basis var fjärde vecka i regionens fyra sjukvårdsområden. Patientutvärderingar visar på en hög grad av patientnöjdhet och att bussen tar emot många patienter som annars inte hade sökt vård. Samtidigt visar erfarenheterna från pandemin på behovet av en mobil enhet som kan vara en flexibel resurs utifrån behov.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade om en fortsatt finansiering av SRHR-bussen från 2023 med 4,68 miljoner kronor. Verksamheten får ett utökat uppdrag som innefattar att som mobil, och därmed mer flexibel, enhet vid särskilda behov utföra punktinsatser/stödinsatser utifrån verksamhetens kompetensområde på motsvarande sätt som skett under pandemin.

 

Sammanträdets handlingar

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens ledamöter

Kontakt:

Pär Lundqvist (L), ordförande, 070-240 57 68
Madeleine Jonsson (MP), 1:e vice ordförande, 070-220 79 23
Kerstin Brunnström (S), 2:e vice ordförande, 072-710 17 77
Kaarina Sundelin, t.f. hälso- och sjukvårdsdirektör, 076-136 83 98 

Thomas Schulz Rohm, kommunikatör, 0700-20 79 72

Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se