Fler patienter söker vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och sjukhuset tar emot och behandlar fler än planerat. Samtidigt förbättras tillgängligheten till cancervård inom flera terapiområden, visar månadsrapporten för september. Resultatet avviker mot budget med -210 miljoner kronor.

Sjukhusstyrelsen har fattat beslut om månadsrapport till och med september. Rapporten visar att det totala antalet besök ökar - jämfört med förra året är ökningen 2,4 procent. Förstabesöken under september ökade med 796 jämfört med september förra året. Även antalet behandlingar/operationer ökade med 620 för samma period. Tillgängligheten till läkarbesök inom cancervården har förbättrats inom flera terapiområden.

Inom akutvården tar samtliga akutmottagningar inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset emot fler patienter, samtidigt som den totala vistelsetiden på akutmottagningarna kortas.

Budgetavvikelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset per september 2019 uppgick till -1,6 procent av omsättningen, -210 miljoner kronor.

Styrelsen har också följt upp handlingsplanen för verksamhet och ekonomi i balans. Sahlgrenska Universitetssjukhuset fattade den 3 maj 2019 beslut om sammanlagda åtgärder motsvarande 155 miljoner kronor. Åtgärdsplanerna har ännu inte fått full effekt.

– Arbetet med att sänka kostnaderna fortsätter. Sjukhuset når inte målet för antalet nettoårsarbetare, vilket är en viktig förutsättning för en ekonomi och verksamhet i balans, säger biträdande sjukhusdirektör Lars Rydhede.

Den 31 oktober beslutades också om en vårdöverenskommelse för 2020 mellan Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vårdöverenskommelsen beskriver den vård som beställs utifrån förväntade volymer när det gäller exempelvis antal besök och antalet utförda operationer. Vårdöverenskommelsen omfattar 11,7 miljarder kronor och är den största delen av sjukhusets samlade budget på närmare 19 miljarder kronor. Övrig finansiering utgörs bland annat av ersättning för sjukhusets roll som sista utpost för sjukhusen i Västra Götalandsregionen och det omfattande forskningsuppdraget.

Förutsättningarna för den samlade budgeten 2020 innebär i utgångsläget krav på effektiviseringar om cirka 550 miljoner kronor – för att täcka ökande kostnader för bland annat läkemedel och löner. Styrelsen kommer att fatta beslut om budget för 2020 vid sitt sammanträde i november. Sjukhusets förutsättningar för nästa år är alltså ännu inte helt fastslagna.

– Sjukhuset står inför ekonomiska utmaningar, samtidigt som vi varje dag levererar sjukvård i absolut toppklass. Med vårdöverenskommelsen säkras en stor del av verksamheten för nästa år, men vi fortsätter att arbeta för att ge alla medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset så bra förutsättningar som möjligt, säger ordförande Henrik Ripa.

 

Fakta
Budgetavvikelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset per september 2019 uppgick till -1,6 procent av omsättningen, -210 miljoner kronor. Sjukhusets strukturella obalans är omkring -20 miljoner kronor per månad. Samtidigt ökar behoven av vård och Sahlgrenska Universitetssjukhuset tar emot och behandlar fler patienter än planerat. Det är framför allt kostnader för köpt vård, material och läkemedel som avviker negativt. Samtliga akutsjukhus inom Västra Götalandsregionen uppvisar ekonomiska underskott. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är det sjukhus som har klart lägst budgetavvikelse i förhållande till omsättningen.

Om du har frågor eller vill ha mer information hör av dig till sjukhusets presstjänst på 031-342 96 00 eller massmedia.su@vgregion.se

Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till vår avancerade sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt. Här bedriver vi världsledande forskning mitt i en internationell och attraktiv lifesciencemiljö. Tillsammans skapar vi hälsa för dig som patient, idag och imorgon.


Presskontakter

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-342 10 00

Anna Öhman

Kommunikationschef

anna.ohman@vgregion.se

031-324 10 00