Den första oktober 2021 startar sex forskare sitt uppdrag från Västra Götalandsregionens miljönämnd för att följa upp klimatarbetet i länet, och rekommendera vad som behöver göras för att minska klimatutsläppen i den takt som behövs.

Fr v: Annika Nilsson, Filip Johnsson, Karin Bradley, Björn Sandén, Frances Sprei och Sverker Jagers Fotograf/Källa: Amanda Martling

Beslutet om ett forskarråd är kopplat till regionstyrelsens beslut tidigare i år om en koldioxidbudget beräknad för hela Västra Götaland. Forskarna har hög kompetens inom olika områdena som är viktiga för länets klimatomställning. I den årliga rapport som ska presenteras varje år kan fokus variera mellan åren utifrån vad som bedöms viktigt för att minska utsläppen inom Västra Götaland. Rådet kan fritt välja att inrikta sin analys på olika aktörer, exempelvis Västra Götalandsregionen, kommuner, företag och andra organisationer.

- Forskarnas arbete ska ge oss ett unikt och fördjupat regionalt underlag för att prioritera och påskynda de viktigaste åtgärderna i omställningen. Det är sedan upp till oss på alla nivåer i samhället att besluta om och göra det som krävs för att minska utsläppen i Västra Götaland, säger Magnus Berntsson (KD), ordförande miljönämnden, Västra Götalandsregionen.

Årlig rapport om vilka klimatinsatser som behöver prioriteras

Forskarrådets analys ska utgå ifrån de regionala klimatmålen, koldioxidbudgeten och den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030. I slutet av varje år ska rådet rapportera om vilka prioriteringar - inte bara olika klimatinsatser, utan också för den samlade politiken och samhällsutvecklingen - som behövs för att hålla koldioxidbudgeten.

- Jag ser fram emot detta viktiga arbete för att öka kunskapsutbytet mellan forskare och olika beslutsfattare i Västra Götaland. Vi vet att det är en stor utmaning att nå klimatmålen och att vi därmed behöver olika verktyg för att snabba på omställningen, så jag hoppas att vi inom forskarrådet kommer kunna bidra genom att presentera konkreta rekommendationer som kan leda till minskade utsläpp, säger Frances Sprei från Chalmers tekniska högskola som är ordförande i forskarrådet.

Forskarnas rapport ska presenteras för Beredningen för hållbar utveckling (BHU) som är ett politiskt samverkansorgan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna (via kommunalförbunden) i frågor om hållbar utveckling, samt för Klimatråd Västra Götaland som representerar näringsliv, akademi och organisationer och är en del av kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Resultaten ska också presenteras för allmänheten.

De sex forskarna 2021-2023

  • Frances Sprei, ordförande. Docent inom hållbar mobilitet, Chalmers tekniska högskola.
  • Sverker Jagers, vice ordförande. Professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet.
  • Björn Sandén. Professor i innovation och hållbarhet, Chalmers tekniska högskola.
  • Annika Nilsson. Universitetslektor förvaltningsrätt, Uppsala universitet.
  • Filip Johnsson. Professor i uthålliga energisystem, Chalmers tekniska högskola.
  • Karin Bradley. Universitetslektor och docent vid Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH.

 

Kontakt och läs mer

Magnus Berntsson, ordförande miljönämnden Västra Götalandsregionen
E-post: magnus.berntsson@vgregion.se
Tel: 0707-144739

Lise Nordin, klimatsamordnare Västra Götalandsregionen
E-post: lise.nordin@vgregion.se
Tel: 0739-672990
 

Västra Götalandsregionens klimatarbete: https://www.vgregion.se/klimat

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om: https://klimat2030.se/

 

Miljönämnden är Västra Götalandsregionens politiska nämnd för miljöfrågor. I uppdraget ingår att stödja initiativ och fatta beslut som bidrar till ett miljömässigt hållbart samhälle.

http://www.vgregion.se/miljonamnden

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99