Västra Götalandsregionen tecknar avtal med SOS Alarm om alarmering, prioritering och dirigering inom ambulansverksamheten.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade vid torsdagens sammanträde att förlänga avtalet med SOS Alarm, som har uppdraget från staten att ansvara för nödnumret 112. Avtalet kommer att omfatta såväl verksamheten med alarmering, att dirigera ambulanser och att göra medicinska bedömningar och prioriteringar.

För närvarande pågår olika processer som kommer att påverka organiseringen av dessa verksamheter i en nära framtid. En är utredningen ”En samordnad alarmeringstjänst” som analyserar och ska föreslå hur den nationella alarmeringsfunktionen ska förändras. Samtidigt pågår kommittéarbetet med att åstadkomma en ny regionindelning i Sverige. Detta kommer att skapa nya möjligheter och förutsättningar för verksamheten såväl nationellt som i regionerna.

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor
Ensamstående kvinnor som önskar hjälp med assisterad befruktning ska enligt nya regler behandlas på samma sätt som par i motsvarande situation och nu ser Västra Götalandsregionen över hur detta ska genomföras.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram rekommendationer med anledning av lagändringen som gjordes 1 april i år. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade sig ställa bakom rekommendationerna och att dessa ska gälla i Västra Götalandsregionen. Bedömningen är att 200-300 ensamstående kvinnor per år kommer att efterfråga behandling på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

För att möta detta ser man över den nuvarande kösituationen och tar fram förslag på hur väntetiderna ska minskas. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen anslog redan vid torsdagens sammanträde fem miljoner kronor till åtgärder för att minska köerna.

Ökat fokus på digitala tjänster i hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen
Idag är medborgarnas förväntningar stora på att kunna få service och utföra många ärenden via internet och digitala tjänster av olika slag. Västra Götalandsregionen har idag ett stort spektrum av digitala tjänster och ett omfattande arbete med utveckling pågår, både när det gäller tjänster mot allmänheten och system av mer administrativ karaktär. Vid torsdagens sammanträde beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen om ökat fokus på arbetet. Man nämner en rad åtgärder som anses viktiga i mixen av digitala tjänster och önskar dels försäkra sig om att tidsplanen håller för det arbete som pågår, men också att arbetet med andra startar.

Följande tjänster föreslås:

  • Presentationstjänst av data för primärvård

  • Journal på nätet

  • Digitalt högkostnadsskydd

  • Behandlingsplattform på nätet

  • Ny distansrådgivningsfunktion

  • Digitala verktyg för att reducera återinskrivningar

  • Patientadministrativa system med möjlighet till självbokning

  • Modern digital miljö på nya barnsjukhuset

  • Tidiga insatser till de som riskerar hög framtida vårdkonsumtion

  • Öppen data

Kontakt
Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 0708-37 78 53, Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande, 0700-85 25 44, Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande, 0703-56 56 37, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77 eller Bo Carlsson, kommunikatör, 0705-69 51 66.

Om hälso- och sjukvårdsstyrelsen
Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsstyrelse har ett övergripande ansvar för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland. Styrelsen ansvarar för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett befolknings- och regionövergripande systemperspektiv. Styrelsens uppgifter innefattar bland annat ansvar för invånarnas tillgång till vård och för sjukvårdens innehåll, kvalitet och tillgänglighet.

Protokoll och handlingar

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se