Ett av de största hoten mot hållbar utveckling i Västra Götaland är utanförskap. Utslagning kan börja redan i förskoleåldern. Ju tidigare insatser sätts in, desto större är chansen att utvecklingen kan vändas rätt. Sedan 2015 har regionutvecklingsnämnden avsatt resurser, sociala investeringar, för att genom strategiska insatser främja barns och ungas utveckling och hälsa.

Sociala investeringar förbättrar barn förutsättningar att klara grundskolan med godkända betyg Fotograf/Källa: VGR

Dessa sociala investeringsmedel (SIM) stödjer individer som riskerar att hamna i utanförskap. De investeringar som beviljas stöd ska bygga på samverkan mellan den enskilde, familjer, ansvariga myndigheter och civilsamhället.

- Om vi tidigt satsar på barn och unga och stärker vi deras förutsättningar att klara skolan, samtidigt som det bidrar till regional utveckling och samhällsnytta. Det är dock långa processer och långsiktiga satsningar som ger effekter först efter flera år, säger Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden.

Fyra kommuner får dela på 13.5 miljoner

I årets utlysning har fyra kommuner i samverkan med regionala vårdaktörer tillsammans tilldelats drygt 13,5 miljoner kronor av regionutvecklingsnämnden. Projekten som fått sociala investeringsmedel är:

Med gemensamma krafter +,​ Bengtsfors

För att avlasta klassföreståndarna kommer "personliga vägledare" i låg- och mellanstadiet anställas. De personliga vägledarna ska fungera som samordnare när barnet och vårdnadshavarna behöver stöd från flera olika instanser. För att komplettera undervisningen för elever med utländsk bakgrund anställs "Språkstödjare" som kan handleda elever på deras egna modersmål och hjälpa till att bygga relation mellan skolan och hem.

Min airbag mot stress, Dals Ed

Projektet ska testa att en fysioterapeut utgör en ny profession i elevhälsoteamet. Syftet är också att utveckla metoder för hur skolan kan bli ännu bättre på att arbeta främjande och förebyggande med tidiga insatser för att motverka stillasittande, sömnbrist och i förlängningen psykisk och fysisk ohälsa.

Språkutveckling och föräldrastöd för flerspråkiga, Munkedal

Projektet vill bidra till att språkstörning hos barn upptäcks tidigt och att alla barn som är i behov av insats ska ha en påbörjad insats när de börjar förskoleklass. Projektet ska bidra till att samtals- och föräldrastöd i högre grad erbjuds och nyttjas av flerspråkiga vårdnadshavare.

Föräldrahälsa i Skepplanda, Ale

Hög skolfrånvaro och låg utbildningsnivå hos föräldrarna är tydliga riskfaktorer för att inte klara grundskolan. Syftet med projektet är att stärka den fysiska och psykiska hälsan hos föräldrar till barn i Skepplanda. Detta förväntas leda till att skolnärvaron ökar hos målgruppen, att fler elever går ut 6:e klass med godkända betyg och att fler elever klarar grundskolan och etablerar sig på arbetsmarknaden.

Stort samhällsekonomiskt värde 

Det samhällsekonomiska värdet av tidiga insatser är stort. Värdet av att vara behörig till ett nationellt gymnasieprogram beräknas till 1,3 miljoner kronor enligt en nyligen publicerad artikel i nationalekonomi.se. Den lyfter fram att utbildningsnivå inte bara korrelerar med, utan även har kausal effekt på långsiktiga utfall som inkomst, hälsa och risk för kriminalitet, vilka alla i nästa steg kan kopplas till samhällsekonomiska värden. Samhällsekonomiska vinster, det som från början var drivkraften för att införa sociala investeringar, har annars visat sig vara svåra att mäta. Utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv ligger det främsta värdet av arbete med sociala investeringar i att ta vara på goda exempel, sprida kunskap och verka för att de investeringar som visar på god effekt implementeras i det ordinarie arbetet. 

Testa nya metoder och arbetssätt

- Tidiga insatser för att ge barn och unga goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet betyder mycket för deras välmående och deras möjlighet till framtida försörjning och hälsa, säger Shirin Bartholdsson, regionutvecklare sociala investeringar.

Genom investeringarna ska nya metoder och arbetssätt testas och utvecklas för att förbättra förutsättningarna för barn och unga i Västra Götaland. Insatserna genomförs i samverkan mellan Västra Götalandsregionens och kommunernas verksamheter. Sociala investeringar är långsiktiga och förväntas generera ett bättre utfall för målgruppen barn och kostnadsminskning hos aktörerna.

Kontakt:

Kristina Jonäng, regionutvecklingsnämndens ordförande
Telefon: 070-867 16 21
E-post: kristina.jonang@vgregion.se

Shirin Bartholdsson, regionutvecklare sociala investeringar
Telefon: 0700 – 82 40 44
E-post: shirin.bartholdsson@vgregion.se

Länk till ärendehandlingarna för beslut 18 november 2021

Läs mer om sociala investeringsmedel

Läs mer om kraftsamling Fullföljda studier

Fakta: Sociala investeringsmedel är en del av genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–2030. Satsningen ingår i de långsiktiga prioriteringarna Ökad inkludering och Bygga kompetens och är en del av den västsvenska kraftsamlingen Fullföljda studier. Bättre möjligheter till jämlik hälsa och utbildning för barn och unga är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland.

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, den regionala utvecklingsstrategin 2021-2030, program för hållbar utveckling och olika EU-program.
I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.
Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksskolor, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar finns på www.vgregion.se/run

Följ oss på LinkedIn Regional utveckling: Overview | LinkedIn

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

​Följ oss på Twitter twitter.com/VGR_regionalutv

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99