År 2018 utökades och förstärktes arbetsgivares ansvar för sjukskrivna arbetstagares rehabilitering, efter ett förslag från regeringen. Men arbetsgivare följer inte de nya reglerna fullt ut. Det finns också brister i Försäkringskassans tillsyn av reglerna. Det visar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en ny rapport.

Enligt den nya lagstiftningen ska arbetsgivare ta fram en plan för återgång i arbete när någon av deras anställda varit sjukskriven en viss tid. Men alla arbetsgivare upprättar inte planer när de skulle ha gjort det.

- Arbetsgivare behöver bli bättre på att ta sitt ansvar och se till att stödja sjukskrivna arbetstagare genom att upprätta rehabiliteringsplaner, säger Mats Bengtsson, projektledare på ISF.

Av granskningen framgår att reformens utformning är en delförklaring till de brister ISF noterar.

- Läkarintygen ger till exempel inte arbetsgivare det stöd de behöver i rehabiliteringsarbetet som regeringen trodde. Och det bidrag som arbetsgivare kan få för att ta fram planer används mindre efter reformen än före, säger Mats Bengtsson.

Det finns också problem med Försäkringskassans tillsyn över arbetsgivarna. Försäkringskassan tar sällan reda på om arbetsgivare har en plan och bedömer sällan kvaliteten i planerna. Ett skäl till bristerna i tillsynen är att Försäkringskassan inte har någon större nytta av planerna i sitt arbete, vilket regeringen trodde att de skulle ha.

Den reform som ISF har granskat har stora likheter med tidigare lagstiftning på området. ISF:s slutsatser har också stora likheter med de som kom fram när denna äldre lagstiftning utvärderades.

- Flera regeringar har alltså försökt tydliggöra arbetsgivares ansvar för rehabiliteringen. Men båda försöken har stött på liknande utmaningar, säger Mats Bengtsson. Regeringen kan behöva ta nya initiativ på det här området. Risken är annars att sjukskrivna personer som behöver stöd från sin arbetsgivare inte får det stöd de behöver.

Rapportens titel: Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. En granskning av arbetsgivares, Försäkringskassans och Arbetsmiljöverkets arbete med sjukskrivna personers plan för återgång i arbete.   ISF Rapport 2021:9

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Mats Bengtsson, projektledare för granskningen, telefon 010-174 15 67.

Allmänna frågor besvaras av Eva-Lo Ighe, generaldirektör, telefon 010-174 15 00.

Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.isf.se.

Kort om reformen om förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Reformen som trädde i kraft 2018 förtydligar och utökar arbetsgivares rehabiliteringsansvar. Efter reformen ska arbetsgivare under vissa förutsättningar upprätta en plan för återgång i arbete om de har en sjukskriven arbetstagare. 

Planeringen ska enligt huvudregeln göras tidigt i sjukperioden och arbetsgivaren ska ha upprättat planen när den anställdes arbetsförmåga på grund av sjukdom har varit nedsatt under 30 dagar. Det finns vissa undantag från huvudregeln och från denna tidsgräns. Arbetsgivaren ska se till att planen följs och att den ändras om det behövs för att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete.

Reformen omfattar en förändring av ett ekonomiskt stöd som arbetsgivare kan få för att planera och genomföra rehabiliteringsåtgärder på arbetsplatsen.

Det ingår i Försäkringskassans tillsynsuppdrag att utöva tillsyn över arbetsgivares arbete med rehabiliteringsplanerna.

 


Presskontakter

Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00