Västra Götaland har för Sverige unika förutsättningar och samtidigt stora utmaningar för elektrifieringen. Regionen kommer ha en omfattande elektrifiering inom industrin samtidigt som städerna växer och transportsektorn elektrifieras inom flera fordonssegment. Alla dessa områden förutsätter god tillgång till förnybar el, men det är dessutom nödvändigt med ett samlat perspektiv på behov och planering.

Elledningar Fotograf/Källa: Pixabay

- Elektrifiering är en av kraftsamlingarna i Västra Götaland nya regionala utvecklingsstrategi 2021- 2030. För att västsvenska företag ska klara omställningen och därigenom säkra både sin tillväxt och Sveriges möjlighet att uppfylla Parisavtalet krävs det snabb och omfattande utbyggnad av både nätkapacitet och förnybar elproduktion, säger Kristina Jonäng (C), ordförande regionala utvecklingsnämnden. Hon välkomnar nu att Göteborg Energi tagit fram förslag på hur elnätskapaciteten kan förbättras i Göteborgsområdet.  

Västra Götalandsregionen delar bilden som ges i Göteborg Energis pressmeddelande idag att tillgängligheten av nätkapacitet i Göteborgsområdet är en utmaning framåt. Behoven är stora även i övriga delar av Västra Götaland, då vi ser samma accelererande utveckling mot elektrifiering inom många industribranscher, till exempel kemi- och raffinaderiföretagen i Stenungsund, Bohus och Lysekil. 

Västsverige är Sveriges industriella tillväxtmotor, Göteborgs hamn är Nordens största hamn och central för att svenska företag ska få ut sina produkter på den globala marknaden. Här finns Sveriges största företag AB Volvo, den största privata arbetsgivaren Volvo Cars och 80% av de drivmedel som används i landet kommer från raffinaderier på västkusten. 

Samtliga av dessa industrier, och fler därtill, står nu inför en omfattande och snabb omställning till elektrifiering. Elektrifiering är en mycket viktig pusselbit för att industrier ska ställa om till en hållbarare produktion och minska utsläppen av växthusgaser. En av flera nyckelteknologier för att minska utsläppen är tillgång till grön vätgas framställd med hjälp av el i elektrolysörer. Processen kräver stora mängder el, och för att processen ska vara klimatmässigt hållbar krävs det att elen kommer från förnybara källor.

Kontakt

Kristina Jonäng, ordförande regionutvecklingsnämnden
Tel: 070-867 16 21
E-post: kristina.jonang@vgregion.se

Tula Ekengren, regionutvecklare Västra Götalandsregionen
Tel: 070-082 26 15
E-post: tula.ekengren@vgregion.se

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, den regionala utvecklingsstrategin 2021-2030, program för hållbar utveckling och olika EU-program.
I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.
Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksskolor, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar finns på www.vgregion.se/run

Följ oss på LinkedIn Regional utveckling: Overview | LinkedIn

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

​Följ oss på Twitter twitter.com/VGR_regionalutv

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99