Vårens konjunkturbarometer för Västra Götaland visar att de västsvenska företagen är fortsatt positiva, läget är gynnsamt just nu och de ser ljust på framtiden. Sammantaget är konjunkturläget det starkaste sedan finanskrisen hösten 2008-2010. Högkonjunktur råder i flera av branscherna och prognoserna pekar på att det kommer att fortsätta uppåt under kommande halvår. Situationen ser särskilt ljus ut för fordonsindustrin, byggsektorn och företagstjänster. Uppgången gäller hela Västra Götaland, även om Skaraborg halkar efter något i konjunkturkurvan

Konjunkturläget har stärkts det senaste halvåret, helt i linje med vad prognosen förutspådde i höstas. Konjunkturindex för Västra Götaland ligger på +30, en uppgång från +23 hösten 2015. Om de västsvenska företagen bedömningar inför det kommande halvåret slår in, tar Västra Götaland ytterligare ett rejält kliv upp på konjunkturkurvan. Prognosen inför hösten 2016 pekar mot en uppgång till ett index +47, vilket är en nivå som kan rubriceras som högkonjunktur.

- Det västsvenska näringslivet går mycket bra just nu. En viktig förklaring är en stark utveckling inom fordonsindustrin, som agerar draglok för underleverantörer och företagstjänster. Även det gynnsamma läget inom byggsektorn bidrar till det starka konjunkturläget, vilket är en följd av kraftigt ökat bostadsbyggande och omfattande infrastrukturinvesteringar som drar igång nu och på sikt, säger Mats Granér, samhällsanalyschef vid Västra Götalandsregionen.


Sysselsättningen fortsätter öka

Antalet sysselsatta i Västra Götaland har ökat med nästan 13 000 mellan första kvartalet i år jämfört med samma kvartal 2015. Även sysselsättningsgraden har ökat något. Sysselsättningen förväntas fortsätta att öka det kommande halvåret. Av de företag som ingår i undersökningen räknar 31 procent med att antalet anställda kommer att öka det närmaste halvåret, med enbart 14 procent räknar med personalminskningar. Det är främst inom bygg och företagstjänster som nyanställningarna kommer att ske.

Ökad inhemsk efterfrågan lyfter industrin

Uppgången för industrikonjunkturen har fortsatt även det senaste halvåret. Det är ökad efterfrågan från hemmamarknaden som driver utvecklingen medan exportorderingången inte fått det lyft som företagen väntade sig i höstas. Prognoserna ser goda ut för kommande halvår då företagen tror att även den utländska efterfrågan förväntas öka och bidra till att produktionsvolymerna ökar i ännu högre takt. De mindre företagen räknar med en del nyanställningar det kommande halvåret, medan de flesta storföretag räknar med att nuvarande personalstyrka räcker för att möta den ökade efterfrågan.

Full fart i fordonsindustrin

Av industribranscherna är det inom fordonsindustrin som det råder störst optimism. Branschen hade en gynnsam utveckling under fjolåret och den positiva utvecklingen ser ut att tillta under innevarande år. Konjunkturlägesbedömningarna visar att branschen redan nu befinner sig i högkonjunktur och utvecklingen väntas fortsätta uppåt till hösten. Ökade produktionsvolymer förväntas leda till nyanställningar.

Fortsatt högkonjunktur i byggsektorn

Byggkonjunkturen som redan var mycket stark i höstas har stärkts ytterligare i vår. Såväl orderingången som byggaktiviteten har fortsatt att öka i snabb takt. Utsikterna inför hösten visar att konjunkturen kommer att lyfta ytterligare och prognoserna tyder på att byggandet kommer att rulla på i en allt högre fart. Mer än hälften av företagen tror att läget kommer att stärkas ytterligare det kommande halvåret, medan endast fyra procent tror på sämre tider. Något som kan bromsa utvecklingen är brist på kvalificerad personal – sju av tio företag anger att tillgången på arbetskraft som det främsta hindret för fortsatt tillväxt.

Arbetskraftsbrist inom företagstjänster

Konjunkturläget för företagstjänster har stärkts sedan i höstas och det råder nu högkonjunktur i branschen. Faktureringsvolymerna har ökat mycket kraftigt och sysselsättningen har fortsatt uppåt. Efterfrågan väntas öka ytterligare till hösten och branschen räknar med att den starka konjunkturen håller sig kvar. Tillgången på arbetskraft oroar dock företagen vilket riskerar att hämma tillväxten. Andelen företag som anger tillgången på arbetskraft som det största hindret för expansion har ökat från 40 procent i höstas till 60 procent i vårens undersökning.

Förbättrad konjunktur i samtliga delregioner

Med ett konjunkturindex på +37 har Göteborgsregionen det starkaste konjunkturläget. Sjuhärad och Fyrbodal ligger ett snäpp efter med index på +25 respektive +24. Skaraborg halkar efter med ett index på +13. I förhållande till mätningen för ett halvår sedan har konjunkturen lyft i samtliga delregioner. Förbättringen i Skaraborg har dock varit blygsam.

- Det är särskilt glädjande att se optimismen som råder i Fyrbodals näringsliv. Det tyder på att regionen är på väg att återhämta sig efter SAAB:s konkurs, säger Mats Granér.

Konjunkturindex

Höst 2015 Vår 2016 Höst 2016 (prognos)
 Västra Götaland +23 +30 +47
Göteborgsregionen +30 +37 +54
Sjuhärad +16 +25 +40
Skaraborg +10 +13 +33
Fyrbodal +16 +24 +42


Göteborgsregionen- byggbranschen går på högvarv

Med ett index på +37 har Göteborgsregionen fortsatt det starkaste konjunkturlägeti Västra Götaland. Byggbranschen går på högvarv, liksom handeln och företagstjänster, som alla befinner sig i högkonjunktur. Inom industrin utmärker sig fordonsindustrin med ett konjunkturindex på +84. Det kommande halvåret väntas konjunkturen stärkas ytterligare till en nivå som kan betecknas som högkonjunktur.                     

Sjuhärad – lyft för industrin

Lägesbedömningarna inom näringslivet i Sjuhärad fortsatte att förbättrasi vårens undersökning. Jämfört med hösten steg konjunkturindex med nio enheter och noterades på +25. Fortfarande är konjunkturomdömet inom byggbranschen starkt och ligger på gränsen till högkonjunktur. Men det senaste halvåret är det framförallt ett lyft för industrin som förklarar uppgången. Inför hösten 2016 förväntas konjunkturen stärkas rejält till +40.

Skaraborg  svagaste läget just nu

Konjunkturen i Skaraborg fortsätter något trevande och liksom i höstas är läget det svagaste i Västra Götaland med ett konjunkturindex på +13. Det förklaras främst av ett alltjämt oförändrat läge inom den tungt vägande industrin där normalkonjunktur råder. Industriföretagen är dock positiva i sina prognoser för hösten då konjunkturen väntas förbättras kraftigt samtidigt som byggbranschen vädrar högkonjunktur. Inför hösten 2016 förväntas konjunkturindex på +33 i Skaraborg.

Fyrbodal  tror på stadig uppgång

Läget för Fyrbodals näringsliv har förbättrats sedan i höstas och ett konjunkturindex på +24 pekar på ett starkare läge än normalt. Industrikonjunkturen har stärkts, vilket visat sig i en ökad orderingång och högre produktion. Byggbranschen upplever en stark efterfrågan och går på högvarv för närvarande. Samtidigt har läget försämrats något för sällanköpshandeln. Det kommande halvåret förväntas en rejäl uppgång till ett index +42.

Konjunkturbarometern i sin helhet finns på www.vgregion.se/konjunktur

Fakta:

Konjunkturindex kan variera från –100 till +100. Värdet 0, med en toleransgräns på ±15 innebär en s.k. normalkonjunktur. –100 anger en nattsvart lågkonjunktur och +100 står för en överhettad högkonjunktur. Gränserna för lågkonjunktur och högkonjunktur kan schablonmässigt sättas till index –40 respektive +40.

Konjunkturbarometern för Västra Götaland bygger på en webb/postenkät till drygt 1 000 företag inom tillverkningsindustri, byggverksamhet, företagstjänster, bilhandel, transport och logistik, sällanköpshandel, och partihandel. Undersökningen, som ger en totalbild för hela Västra Götaland, har dessutom brutits ned på de fyra delregionerna Göteborgsregionen, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Vårens mätning – där svaren från företagen har samlats in från mitten av mars till slutet av april – avser en nulägesbeskrivning för våren 2016 och en prognos för andra halvåret 2016. Konjunkturbarometern för Västra Götaland görs av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Kontakt:
Mats Granér 
Chef enheten samhällsanalys
mats.graner@vgregion.se
070-570 09 34


Bifogade filer

 Konjunkturbild

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se