Regionfullmäktige antog på tisdagen 18 maj ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram för 2021-2025. Fokus för kollektivtrafiken 2022 är omstart för Västra Götaland i en hållbar riktning. Målet är att fram till 2025 återta antalet resor med kollektivtrafik, cykel och gång, så som det såg ut innan coronapandemin, samt att återta kollektivtrafikens marknadsandel kontra bilen.

Kollektivtrafik i Västra Götaland Fotograf/Källa: Thomas Harrysson

- För att lyckas behöver vi fortsätta att anpassa kollektivtrafiken utifrån resenärernas krav på komfort, snabbhet och tillgänglighet. Samtidigt som vi måste anpassa oss efter nya resmönster och de nya behov som har uppstått. Ett första steg är att underlätta för dem som reser regelbundet, men inte varje dag, säger Ulrika Frick (MP), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Trafikförsörjningsprogram 2021-2025 pekar ut utvecklingen av kollektivtrafiken men betonar också behovet av att bättre koppla ihop olika färdsätt för att skapa ett hållbart transportsystem; gång, cykel, samåkning, eller att ta elbilen till en pendelparkering.

Det övergripande målet är att andelen hållbara resor ska öka i hela Västra Götaland. På kort sikt handlar det om få tillbaka de marknadsandelar och nivåer som fanns innan pandemin. Den samlande marknadsandelen för kollektivtrafik, cykel och gång är 40 %, marknadsandelen för kollektivtrafik/bil är 33%. Målet för antalet resor år 2025 är att uppnå minst 350 miljoner kollektivtrafikresor/år.

- Det är bra att flera nu väljer att gå och cykla jämfört med tidigare men samtidigt ser vi att många också väljer bilen. De kommande åren är det prioriterat att vi bygger upp förtroendet för kollektivtrafiken igen, säger Ulrika Frick.

Trafikförsörjningsprogrammet är ett viktigt verktyg i att genomföra den regionala utvecklingsstrategin, en grundsten i att skapa hållbar tillgänglighet och knyta samman hela Västra Götaland. Tidigare beslutade strategier, exempelvis Målbild Tåg 2035, är fortsatt en viktig del av genomförandet av trafikförsörjningsprogrammet.

Samverkan tillsammans med olika aktörer och parter i Västra Götaland är en grund i genomförandet av trafikförsörjningsprogrammet. Utöver att arbeta med genomförandet av tidigare strategier, exempelvis Målbild Tåg 2035, lyfts fyra fokusområden att utveckla kollektivtrafiken:

• Driva på och underlätta hållbara resval. Det kan handla om hur vi gör det lättare att komma till och använda kollektivtrafiken. 
• Koppla ihop kollektivtrafiken med samhällsplaneringen. Att göra kollektivtrafiken och det hållbara resandet till det självklara valet redan i planeringen av exempelvis nya bostadsområden. 
• Fortsatt utveckling av kombinerad mobilitet. Att skapa möjligheter att kombinera kollektivtrafik tillsammans med andra mobilitetstjänster, som är lätta att hitta, söka och boka. Genom att ta fram smarta tjänster som erbjuder kombinerade transporter kan fler människor resa på ett smartare sätt som bidrar till det hållbara resandet.
• Forskning och innovation om kollektivtrafik är än mer aktuellt än tidigare, både kopplat till klimatutmaningarna och nya resmönster, beteenden och vanor i spåren av coronapandemin. 

Läs mer om trafikförsörjningsprogrammet på www.vgregion.se/tfp

Länk till film där regionråd Ulrika Frick kommenterar fullmäktigebeslutet

Kontakt: 

Ulrika Frick (MP), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden
Tel: 0702-704 093
E-post: ulrika.frick@vgregion.se

Martin Elofsson, regionutvecklare, avdelning kollektivtrafik och infrastruktur
Tel: 073 - 083 78 58
E-post: martin.elofsson@vgregion.se

Kollektivtrafiknämndens huvudsakliga uppgift är att bedriva övergripande strategiskt arbete för kollektivtrafikens utveckling i länet. Det är ett arbete som ska ske i samverkan med kommunerna i Västra Götaland. Nämnden ska också verka för forskning och utveckling inom kollektivtrafikområdet. 

http://www.vgregion.se/kollektivtrafiknamnden

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99