Västra Götalands resultat av folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” 2021 visar att de flesta invånare i Västra Götaland har en bra hälsa, men att den yngre åldersgruppen har påverkats mer av pandemin än befolkningen som helhet

- Undersökningen visar att hälsan hos västragötalänningarna generellt är bra även under pandemin, men skillnaderna mellan grupper består och i en del fall har de ökat. Sämre psykisk hälsa har tillsammans med färre sociala aktiviteter drabbat den yngre generationen hårt. Resultatet är viktigt att känna till för att besluta om rätt åtgärder, för att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa samt vård på lika villkor, säger Ulf Hanstål (M), ordförande i beredningen för folkhälsa och social hållbarhet.

I år gjordes en extra undersökning med tilläggsfrågor om covid-19. Svaren visar att coronapandemin har påverkat alla, men de som drabbats mest är delvis samma grupper som hade störst risk för ohälsa redan före pandemin, t.ex.  personer födda utanför Sverige och personer med svag ekonomi.

Det allmänna hälsotillståndet fortsätter gå i positiv riktning, särskilt bland de äldre (65–84 år). Den yngsta åldersgruppen (16–29 år) upplever dock sin hälsa som sämre än tidigare år. En negativ trend finns bland unga kvinnor där besvär av ängslan, oro eller ångest ökar. Den yngre åldersgruppen och utlandsfödda har drabbats av arbetslöshet i större utsträckning än andra under pandemin.

Övervikt och fetma fortsätter att öka. Drygt hälften av befolkningen har övervikt eller fetma. Dagligrökningen går fortsatt ner men snusandet ökar i alla åldersgrupper och mest snusar de yngre.

Stillasittande har ökat och var fjärde person uppger att de sitter tio timmar eller mer varje dag. Andelen är något högre bland män än bland kvinnor. Stillasittandet är vanligare bland yngre.

Specifika frågor kring coronapandemin

Många har upplevt oro för att någon närstående ska bli allvarligt sjuk i covid-19. Yngre har oroat sig i större utsträckning än äldre.

Ensamhet och isolering har varit påfrestande för många under pandemin och yngre har besvärats av ensamhet i större utsträckning än övriga åldersgrupper.

Det finns också vissa tecken till positiva mönster under pandemin där äldre i större utsträckning har varit utomhus varje dag.

Om folkhälsoenkäten ” Hälsa på lika villkor”

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en undersökning om befolkningens hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Från och med 2016 genomförs undersökningen vartannat år.

Undersökningen är ett samarbetsprojekt mellan Folkhälsomyndigheten, SCB och Sveriges regioner. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar i hälsa över tid. Enkäten skickas ut till ett slumpmässigt urval av personer i Sverige i åldrarna 16–84 år. Resultaten bygger på vad de svarande själva har angett i enkäten.

Om årets undersökning

Totalt skickades enkäten ut till 111 000 personer i landet. Svarsfrekvensen var 44 procent av de tillfrågade.

I Västra Götaland skickades enkäten ut till 24 000 personer i åldern 16–84 år. Av dem svarade 10 616 personer (44%). Undersökningen pågick mellan februari och maj i år.

Enkäten innehöll förutom de ordinariefrågorna om levnadsvanor, livsvillkor och hälsa ett antal frågor relaterade till covid-19 pandemin.

 

Läs mer

- Rapporter - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

 

Kontaktperson

Barbara Rubinstein
Strateg
+46 705 712 513
barbara.rubinstein@vgregion.se

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se