Elsparkscyklarna har blivit omdiskuterade det senaste halvåret och har medfört problem inte minst för personer med funktionsnedsättningar. Samtidigt innebär nya innovativa trafikslag ett viktigt steg mot en fossilfri stad med fler alternativ till bilen. Tyvärr kan inte kommuner själva reglera elsparkcyklarna eller liknande trafikslag. Det är de kommersiella aktörerna som har makten. På DN Debatt presenterar därför Stockholms stads trafikborgarråd Daniel Helldén (MP) idag en rad förslag på lagändringar för att kommuner ska få möjlighet att reglera elsparkcyklarna.

 – Regeringen bör ge kommuner utökade möjligheter att reglera trafiken och skapa ordning och reda i gaturummet. Det gäller i synnerhet elsparkcyklarna, som vuxit i antal och nyttjas flitigt samtidigt som de skapat utmaningar, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd med anledning av dagens DN Debatt.

Idag kan kommuner exempelvis inte införa parkeringsförbud enbart för elsparkcyklar, då dessa i lagstiftningen är definierade som samma kategori fordon som cyklar och därmed omfattas av samma regler. Inte heller kan kommuner med den svenska lagstiftningen göra verksamheten tillståndspliktig och därmed få möjlighet att ställa krav på de kommersiella bolag som ställer ut elsparkcyklar i staden. Något som görs i många andra städer i Europa.

 – Jag är säker på att acceptansen för elsparkcyklarna bland de som inte själva använder dessa skulle öka med tydligare regleringar. Någon form av licenssystem eller tillståndsplikt skulle göra så att Stockholm kan ställa tydliga krav på bolagen, till exempel gällande hur de tar ansvar för felparkerade elsparkcyklar, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

Daniel Helldén öppnar också för att staden ska använda en möjlighet som prövats i Malmö, nämligen att staden omhändertar felparkerade elsparkcyklar som står direkt hindrande i trafiken.

 – Redan för två veckor sedan meddelade vi elsparkcykelbolagen att vi kommer att testa detta under hösten, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd.

 

De lagändringar Daniel Helldén (MP) föreslår på DN Debatt är att:

1) Definiera elsparkcyklar som ett eget trafikslag. Idag definieras elsparkcyklar, segways och liknande färdmedel som cyklar i lagen om vägtrafikdefinitioner, inte som ett eget fordonsslag. Ändras detta skulle kommuner kunna sätta upp en skylt om parkeringsförbud specifikt för elsparkcyklar på platser där många människor rör sig och det lätt blir rörigt.

2) Ändra trafikförordningen (1 kap. § 4) som idag definierar att eldrivna fordon utan trampor, som exempelvis elsparkcyklar, ska räknas som gående när de framförs i gångfart. Den regleringen gör det omöjligt för kommuner att reglera att elsparkcyklarna enbart ska framföras på cykelbanor och inte på trottoarer och gångbanor. Elsparkcyklarna bör kunna hänvisas till cykelbanor och gator där så är rimligt, till exempel vid hårt trafikerade platser eller i tät stadsmiljö där trottoarerna är smala.

3) Regeringen bör göra det möjligt för kommuner att kräva tillstånd av kommersiella aktörer som ställer ut ett större antal elsparkcyklar eller liknande fordon på offentlig plats. Blir denna verksamhet tillståndspliktig enligt lag kan kommuner kräva att aktörerna uppfyller ett antal kriterier för att få och behålla sitt tillstånd, det blir alltså ett slags licens för att få bedriva elsparkcykelverksamhet. Exempelvis skulle kommunen kunna kräva att företagen själva tar ansvar för felparkerade fordon och krav på var de ställs ut så att elsparkcyklarna inte är i vägen.

 

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
 
Besök gärna vår hemsida.
Följ oss på FacebookInstagram och Twitter

Presskontakter

Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

   0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

   076-122 96 02