Dalsland blir testarena för nya lösningar som ska bidra till utveckling och omställning. Fullföljda studier och minskat utanförskap. Utbyggnad av digital infrastruktur. Fler jobb från stat och region. Testa nya lösningar för kollektivtrafik, näringsutveckling samt attraktivt boende. Det är målen i den stora gemensamma satsningen ”Det goda livet i Dalsland” som startar vid årsskiftet.

Dalslands kanal- akvedukt Fotograf/Källa: Roger Borgelid

- Vi vet att de flesta invånare i Dalsland lever ett väldigt bra liv. Med ”Det goda livet i Dalsland” ska vi tillsammans med kommunerna och länsstyrelsen jobba långsiktigt för att stärka förutsättningarna så att fler får chansen att uppleva det. Satsningen är i sig en viktig del i arbetet med att genomföra den regionala utvecklingsstrategin för 2021-2030, med fokus på ökad inkludering, bygga kompetens, stärka innovationskraften och knyta samman Västra Götaland, säger Kristina Jonäng, ordförande i regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen.

Avsiktsförklaring om det goda livet i Dalsland

”Det goda livet i Dalsland” är en strategi för långsiktig utveckling i Dalsland och en samverkansmodell. Genom en avsiktsförklaring ska kommunerna i Dalsland inklusive Vänersborg, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen, medverka till att driva och initiera satsningar inom ramen för ”Det goda livet i Dalsland”. 

Strategin bygger på det underlag som tagits fram och presenterades av Västra Götalandsregionen i december 2020. Underlaget ger en bild av hur dalslänningarna ser på sitt liv, utvecklingsmöjligheter samt beskriver landskapets resurser och strukturella förutsättningar för fortsatt utveckling. I rapporten finns ett förslag till en strategi för regional utvecklingspolitik för Dalsland. Underlaget har diskuterats mellan de involverade parterna under drygt ett års tid. Diskussionerna har bekräftat slutsatserna i rapporten och lett fram till en plan för genomförande fram till 2025 (med eventuell förlängning).

Fokusområden för satsningar

Det övergripande målet är att öka dalslänningarnas välbefinnande och syftet är att stärka levnadsförhållanden och utvecklingsförutsättningar i landskapet. Fyra fokusområden har pekats ut: sysselsättning, samhörighet, attraktivitet och utbildning/skolresultat. Satsningarna kan delas i tre olika typer:

  1. Fördjupade satsningar – exempelvis Dalslandsmodellen för fullföljda studier och minskat utanförskap, liksom det fortsatta arbetet med och etablering av högskoleutbildning genom Campus Dalsland samt utbyggnad av digital infrastruktur, bioekonomi och förnybar energi.
  2. Dalsland som testarena – exempelvis genom lärlingsplatser för unga, digitralisering (digital decentralisering av jobb från region och stat), testarena för subjektivt välbefinnande samt attraktivt boende och turism.
  3. Prioriterade satsningar inom ordinarie utvecklingsarbete – såsom infrastruktur och kollektivtrafik, kultur och turism, näringslivsutveckling, planering och social hållbarhet.

 

Dalslandskommunerna om satsningen
 

Martin Carling, kommunstyrelsens ordförande i Dals-Eds kommun:

- Dalsland bär onekligen på en unik identitet och har både många möjligheter och utmaningar som lämpar sig väl för gemensamma satsningar. Den samlade kraften hos detta partnerskap gör mig hoppfull inför framtiden!

Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordförande i Vänersborgs kommun:

- Det känns bra att även Vänersborg kan bidra till att göra livet godare i Dalsland.

Stig Bertilsson, kommunstyrelsens ordförande i Bengtsfors kommun:

- Vi har länge vetat om de omständigheter som underlaget påvisar. Med en bred samverkan och mod att testa nya lösningar skapar vi en långsiktigt positiv utveckling i Dalsland för oss dalslänningar.

Morgan E Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Melleruds kommun:

- Detta är en välkommen satsning och ett bra initiativ av Västra Götalandsregionen. Det är positivt att vi Dalslandskommuner och Vänersborg tillsammans arbetar för en långsiktig utveckling.

Tobias Bernhardsson, kommunstyrelsens ordförande i Färgelanda kommun:

- Det goda livet i Dalsland är en gemensam regional och kommunal plattform där vi vågar testa nya vägar för att skapa växtkraft och utveckling, som på sikt kommer att kunna komma hela landskapet till gagn.

Michael Karlsson, kommunstyrelsens ordförande i Åmåls kommun

- Det är inte bara symboliskt viktigt att nämnda aktörer har valt att kraftsamla kring strategiska frågor för landskapet och dess kommuner. Det kommer att vara riktigt betydelsefullt i det fortsatta gemensamma arbetet med att påverka och skapa förutsättningar till ett än mer dynamiskt, expansivt och framtidsdanande utvecklingsarbete för landskapets invånare och näringsliv.

 

Kontakt:
Kristina Jonäng, regionutvecklingsnämndens ordförande
Tel 0705-867 16 21
E-post: kristina.jonang@vgregion.se

För kommentarer från enskilda politiker hänvisas till dem direkt, mer information finns på respektive kommuners hemsidor.

 

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd har ansvaret för att finansiera insatser för att främja tillväxt och utveckling i Västra Götaland. Satsningarna görs inom ramen för de olika strategier och program som finns, bland annat Vision Västra Götaland, den regionala utvecklingsstrategin 2021-2030, program för hållbar utveckling och olika EU-program.
I nämndens uppdrag ingår även att hantera en stor del av statens insatser för region- och näringslivsutveckling och för bredbandsutbyggnad.
Regionutvecklingsnämnden ansvarar också för uppdragsbeskrivning och finansiering av olika hel- eller delägda bolag och verksamheter som till exempel Turistrådet Västsverige, Almi Företagspartner Väst, naturbruksskolor, Film i Väst, Stenebyskolan och Dalslands Kanal.

Handlingar finns på www.vgregion.se/run

Följ oss på LinkedIn Regional utveckling: Overview | LinkedIn

Följ oss på Facebook www.facebook.com/UtvecklingVastraGotaland

​Följ oss på Twitter twitter.com/VGR_regionalutv


Bifogade filer

 Kristina Jonäng

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99