Idag offentliggjorde Trafikverket sitt förslag till reviderad nationell transportplan 2022-2033. Förslaget innehåller viktiga satsningar för ett smidigt, grönt och tryggt transportsystem för invånare och näringsliv. Det mest glädjande beskedet är att Västsveriges viktigaste prioritering, sträckan Göteborg-Borås finns kvar. Planerad byggstart är 2025-2027.

Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan 2022-2033 presenterades på en pressträff idag 30 november. Fotograf/Källa: Trafikverket

För Västra Götalands del kan konstateras att en del justeringar gjorts i förslaget men att regionens högst prioriterade åtgärd Göteborg - Borås ligger kvar med byggstart i perioden 2025- 2027. Även Trollhätte kanal ligger kvar i planen.

- Vi ser positivt på att byggstart Göteborg – Borås står fast, men vi saknar mer kraftfulla satsningar på Västra stambanan, säger Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Kapacitetsåtgärderna ´ligger kvar för Västra stambanan, men det saknas förslag på hantering av de nödvändiga två extraspåren mellan Göteborg och Alingsås. 

-  Idag används järnvägen här långt över dess kapacitet och har länge pekats ut som en flaskhals för framtida tillväxt, fortsätter Kristina Jonäng. 

Med Göteborgs hamn som Skandinaviens viktigaste hamn behöver hållbara godstransporter fortsatt utvecklas. Med Västlänken som kommer stå färdig 2026 skapas nya möjligheter vilket också lyfter behov av fler järnvägssatsningar i Västsverige. 

Trafikverket flaggar för att behovet av underhåll inte kommer kunna tillgodoses.

- Vi ser allvarligt på att det mindre vägnätet ytterligare kommer försämras och konstaterar även att tidigare plans reinvesteringsmedel för Kinnekullebanan nu har prioriterats bort, säger Kristina Jonäng.

Det finns heller inga uttalade satsningar på gränsöverskridande infrastruktur i förslaget. Göteborg-Oslo är i gällande plan utpekad som brist, men formuleringen är nu borttagen i det reviderade förslaget.

- Sträckan Oslo-Göteborg bör få ligga kvar. Om resten av sträckan Skälebol-Kornsjö utreds kan vi nyttja den höga medfinansiering som finns från EU, menar Kristina Jonäng. 

Det nationella förslaget innebär i stort en del omprioriteringar och samtidigt en del nysatsningar. Den största förändringen på nationell nivå handlar omfattande satsningar för Norrland med både förbättrad malmbana och rejäla vägupprustningar i Skellefteå. Trafikverket föreslår även lånefinansiering för att klara av Norrlandssatsningen.

- Då det inte ryms åtgärder vare sig på Västra stambanan, regionala banor eller det mindre vägnätet så skulle Trafikverkets förslag med lånefinansiering även kunna användas för nya stambanor och därmed skapa det utrymme som nu prioriterats bort, säger Max Falk, infrastrukturstrateg Västra Götalandsregionen.

Planförslaget till nationell transportinfrastrukturplan 2022-2033 går nu ut på extern remiss till 28 februari 2022. Våren 2022 förväntas regeringen fatta beslut om innehållet i planen. 

Läs planförslaget i sin helhet på Trafikverkets hemsida:
Nationell plan - Trafikverket

Västra Götalandsregionens svar på inriktningsunderlaget till nationell plan från nov 2020:
Remissvar inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022 − 2033 och 2022 − 2037 (vgregion.se)

 

För kommentarer:

Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden
Tel: 070-867 16 21

Max Falk, infrastrukturstrateg Västra Götalandsregionen
Tel: 070-470 05 88
 

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99